Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

indien er inet liet bloed, dat in de raten rondloopt, tengevolge van ziekte abnormale stofïen vermengd zijn, b.v. galkleurstof, vet of pisstof, dan worden ook deze in hydropische vloeistoffen geI vonden.

Het bindweefsel dient derhalve liet organisme niet als afscheidingswerktuig, maar hoofdzakelijk, zoo als de naam moet uitdrukken,

Ials verbindend weefsel, door zijne vastheid, zamentrekbaarheid en elasticiteit; verder, waar het losser is dooreengeweven, daardoor, dat het aan de deelen , die het omhult, eene zekere bewegelijkheid | veroorlooft en ze steeds weder in hunne oorspronkelijke ligging

I terugbrengt. De verschuiving der huid over de spieren, de plaatsveranderingen der slagaderen bij den pols, de bewegingen der oogen in hunne holten, de menigvuldige bewegingen der spieren en ingewanden zijn slechts daardoor mogelijk, dat eene elastische zelfstandigheid alle deelen verbindt. Hoe ligt rekbaar echter deze zelfstandigheid is, blijkt daaruit, dat de ballen door middel van den cremaster tot aan den buikring kunnen worden opgetrokken, ! zonder dat het scrotum de beweging volgt, zoodat derhalve de i zwaarte van de huid des scrotums alleen reeds toereikend is, om il het celweefsel, dat zich tusschen de tunica dartos en tunica vagi^ nalis testis bevindt, tot zoo grooten afstand uit te rekken.

Het bindweefsel en de daaruit gevormde organen verhouden zich bij de gewervelde dieren in de hoofdzaak, zoo als bij den mensch. Omtrent de aan hetzelve beantwoordende weefsels van ongewervelde dieren ontbreken ons nog grondige onderzoekingen (1).

Het schijnt, dat het contractile weefsel der corpora cavcrnosa bij het paard door een weefsel vervangen wordt, dat in uitwendig voorkomen en in deszelfs mikroskopische en chemische eigenschappen met het weefsel der onwillekeurige spieren overeen-

j (1) KÜELIK ER (Entwickelungsgeschiclue der Ceplialopoden, 1 liii, p. 98) beschrijft liet bindweefsel der ceplialopoden, dat van liet bindweefsel der gewervelde dieren cenigzins onderscheiden en niet in flbrillen gespleten is. Vergelijk verder omtrent bet weefsel, dat het bindweefsel bij de ongewervelde dieren vervangt, Reiciiert, Bemerltungen zur vergleichenden Naturforschung itn Allgemeinen und vergleichende Beohachtungen iiber dus Bindcgewebe und die vertvandten Gebilde. 1345, p. 52. Vert

Sluiten