Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

OVER HET VETWEEFSEL.

Het vet behoort tot de weelsels, wier maaksel langen tijd is miskend geworden. Men beschouwde het als eene stol', een ruw voedingsproduct, dat in de tusschenruimten van het bindweefsel, door de afscheidende werkzaamheid der bloedvaten of van het bindweefsel zelf, afgezet en ter gelegener tijd weder opgenomen werd.

Het vet is daarentegen, waar het in zamenhangende lagen en als zelfstandig vormsel voorkomt, steeds in eigendommelijke blaasjes of cellen bevat, die wij vetcellen noemen. Deze cellen worden allczins in de celachtige ruimten van het bindweefsel gevonden; zij kunnen zich daarin ophoopen en verdwijnen; inaar de holte der vetcel is niet één met de holte der bindweefselcellen, en de wand der vetcel is geen bindweefsel; de ruimten in het bindweefsel zijn onvolkomen gesloten en staan met elkander in verband; de vetcellen zijn rondom gesloten , en de inhoud laat zich niet uit de eene in de andere voortstuwen. De vetcel laat zich isoleren, en elke cel heeft hare eigene wanden ; de bindweefselcellen ontstaan door plaatjes, waarvan elk den gemeenschappelijken tusschenwand van verscheidene ruimten vormt. Eindelijk zijn de vetcellen veel

kleiner dan de gewoonlijk, b.v. door opblazing te vormen ruimten in los bindweefsel. In elke bindweefselcel is een grooter of kleiner aantal vetblaasjes ingesloten, waartusschen slechts .afzonderlijke bindweefselbundels als het ware toevallig heenloopen. De wanden der bindweefselcellen scheiden de vetblaasjes in grootere "roepen

en verbinden ze tot de kleine kwabjes, waarin zich met name het

losse vet der orbita, het vet der vrouwelijke borst enz. voordoet. De vetcellen (PI. II, fig. 12) zijn rond of rondachtig, en bij de

7 ~«I in Jiewiuuui ui u V7 L/ L;; i_.o LU ILl Uil

waarbij het vet bloeibaar blijft, volmaakt glad. Bij de verkoeling worden zij onregelmatiger, dikwijls door wederkeerige drukking polyedrisc.il, dikwijls doen zij zich plat voor, en met indrukken en

mievpnliprlpn PVPTÏ ï»1c rrolmonrl ymrno 1\\ 1'.

-v, ^ ^^nnvvu MUO. iJ\Z ul l ICU CCIJC UUUI lUCUM**

Sluiten