Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

door liet pigment tier gal wordt liet plasma van liet bloed gekleurd in ziekten der lever, bij verhindering in de afscheiding der gal. Met uitzondering der biline en der lijmgevende zelfstandigheden, komen derhalve alle nadere bestanddeelen van het ligchaam in het bloed voor (1), en, zoo als ik getracht heb in het algemeen gedeelte waarschijnlijk te maken, praeëxisteren zij in het bloed, d. i. zij gaan uit de voedingsmiddelen in het bloed over, of worden daaruit in het bloed gevormd, en gevormd zijnde, door de vaste deelen uit het bloed aangetrokken.

Behalve de genoemde stoffen beval het bloed veranderlijke, toevallig bijgemengde stoffen uit de voedingsmiddelen en medicamenten, welke hunnen weg door het bloed moeten nemen, om in de excrcta te geraken. Toevallige bijmengselen noem ik ook de normale excreta, wanneer zij na de afscheiding, bij verhinderde uitlozing, door resorptie weder in het bloed worden opgenomen.

Nevens de vaste bestanddeelen zijn ct in het bloed gassoorten opgelost, zuurstof, koolzuur en stikstof. Het middel, om ze af te scheiden, is door Magnus aan de hand gegeven (2). Gemiddeld bedroeg liet volumen der uitgedrevene lucht -p'^, somtijds -!• van het volumen des bloeds; maar dit is slechts een klein gedeelte der hoeveelheid, die in het bloed bevat is. Het door waterstof uitgedrevene koolzuur was gelijk aan ± van het bloedvolumen. Over de betrekkelijke hoeveelheid dezer gassoorten zal aanstonds sprake zijn.

Jk maak hier nogmaals melding van de uitkomsten, die Denis uit 83 analysen als gemiddelde verhouding van de afzonderlijke bestanddeelen des bloeds verkreeg:

Mannen. Vrouwen.

Bloedligchaampjes 14,9 12,77.

Fibrine 0,27 0,26.

Albumine 5,7 5,90.

Water 76,7 78,70.

(1) Melksuiker schijnt ten minste, ten tijde der laclatie, in liet Moed aanwclig te zijn. Zie de daarover handelende afdeeling in het scheikundig gedeelte.

(2) POGGENDOltlT's Annalen, XL, 583.

Sluiten