Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

sphaerische bloedligchaampjes van het embryo schijnen vveeker te zijn dan de platte van de volwassenen. Yalentin vond ze terstond, nadat hij ze uit de vaten verwijderd had, vol wratten, ongelijk, grootendeeJs regtlijnig begrensd, tetraëdrisch, polyëdrisch. In azijnzuur zouden zich de bloedligchaampjes van het embryo niet oplossen (l).

Het uitvoerigst werd de ontwikkeling der bloedligchaampjes van den kikvorsch en met eenigzins uiteenloopende resultaten door Baumgürtner (2) en Sciiultz (5) beschreven Beide vónden de bloedkogeltjes aanvankelijk kogelrond (0,02—0,08 " doormeting, Sciiultz), uit digt opeen gedrongene, nagenoeg teerlingvormige en scherp begrensde kleine ligchaampjes zamengesteld, die naar de elementaire korreltjes van den dojer geleken, en zoowel door Baumgürtner als door Sciiultz legtstreeks als dojer-korreltjes werden aangeduid. Deze dwaling is reeds door Yalentin (4) uit den weg geruimd: zoo wel de dojer-kogeltjes als de eerste bloedligchaampjes zouden rond zijn en in elementaire korreltjes ontleed worden; maar de dojer-kogeltjes en de ligchaampjes, waaruit zij bestaan , zouden kleiner zijn dan de bloedkogeltjes en hunne ligchaampjes. Ook is een regtslreeksche overgang niet bepaald aangetoond , en zelfs wanneer volgens de zoo even medegedeelde waarneming van Beiciiert de dojercellen van de area vasculosa moedercellen van bloedligchaampjes worden, dan zijn de korreltjes, die daar binnen gevonden worden, nieuwe vormsels en niet identisch met de elementaire korreltjes, waaruit de dojercellen zijn ontstaan. Deze zijn dan reeds weder verdwenen.

De genoemde ondoorschijnende, uit korreltjes zamengestelde bloedligchaampjes veranderen van gedaante verder op de volgende wijze: volgens Baumgürtner ontslaan er allengs lichtere

de vroegere waarnemingen van Weder en de nieuwste onderzoekingen van Külliker [leitschr. f rat. Med. 1845, IV, S. 112) gedeeltelijk nog grooler. In liet begin der vierde maand moet dien ten gevolge hij den mensch de vorming der regelmatige gekleurde ligcliaampjes zijn voltooid. \ert.

(1) Valentin in li. Wagneii's Physiol. S. 134.

(2) Nerven v. Blut S. 45 . 64.

(3) Circulation S. 20.

(4) Entwickelungsgesch. S. 297.

Sluiten