Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

uitzetting vatbaar waren, dan zou het plasma des te zekerder door hunne teedere wanden heendringen. Overigens komen er, zoo als uit de anatomische waarnemingen blijkt, in vele weefsels zulke zeer fijne, alleenlijk uit het primaire vaatvlies gevormde buisjes in het geheel niet voor. Het schijnt nagenoeg, als of die weefsels' wanneer hun aantal groot is, juist .aan deze omstandigheid hunne geringe neiging tot ontsteking te danken hebben, zoo als de zenuwen, zelfs de spieren, die toch in bloedrijkdom nagenoeg door geen ander deel worden overtroffen, terwijl omgekeerd juist in die organen, die tot exsudatie het meest zijn voorbeschikt, de fijnste vaten in zeer gering aantal aanwezig zijn of geheel ontbreken. De vliezen en klieren zijn het, die bij oorzaken, welke algemeen verlammend op het vaatstelsel werken, het eerst de gevolgen der congestie kenbaar maken, en onder de klieren is weder in de nieren door de wijdte der fijnste vaten en hunne kluwvormige windingen eene snelle verzameling van plasma het meest begunstigd. Het is hier niet de plaats om dit onderwerp verder na te gaan; ik kan evenwel niet nalaten, de opmerkzaamheid daarop te vestigen, hoe geheel anders liet met de zaak gesteld is, wanneer eene verdunning van het bloed, eene overlading van hetzelve met water en verminderde viscositeit de oorzaak van algemeene uilzweeting is, zoo als in de ]5right'sche ziekte, in vele dyscrasiën. In deze gevallen rigt zich de neiging tot exsudatie in verschillende weefsels slechts naar hunne meerdere of mindere vastheid, waardoor zij aan de ophooping van het plasma meerderen of minderen tegenstand bieden. Spieren en zenuwweefsels zijn alsdan niet uitgezonderd; de afscheiding der vliezen en klieren echter is zelfs verminderd, omdat het bloed zijn watergehalte reeds in het bindweefsel verliest.

In de sponsachtige ligchamen heeft de verslapping der vaatrokken eenen snelleren overgang van het bloed uit de slagaders in de aders ten gevolge, deels door uitzetting der aderlijke mazen zelve, deels door verminderde wrijving van het bloed tegen de wanden der verwijde slagaders, misschien ook door onmiddellijke uitzweeting van het bloedwater uit de kleinste slagaderstammetjes in de holte der aders, waardoor zijn weg korter wordt gemaakt. Overigens is, ter loops gezegd, wanneer de erectie volkomen zijn zal eene vernaauwing of sluiting der afvoerende aderstammen een

Sluiten