Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ook Haase dikwijls het kwikzilver uit de poriën der huid zag te voorschijn komeri.-

2. De c'anul wordt naar goedvinden in de huid, het bindweefsel enz. ingevoerd; eerst ontstaiat een eïtravasaat, en tan daar uit vullen zich de stammen der lymphevaten, zoo als dit dikwijls toevallig van een eïtravasaat öit de bloedvaten geschiedt. Zoo gaan dë meesten, fonma,\x,• Arnoi.d , Bresciiet, Pamzza te werk. De methode is zeef goed, om de lymphevaatstammen aan te tooncn, maar laat geene gevolgtrekking omtrent hunne wortels toe. Terwijl men bij de eerste methode niet zeker is, tot aan het begin door te dlirigeii, zoo schijnt rtien zidi hier nog vóór het begin te bevinden. Het orgaan vertoont, op deze wijze opgespoten, gewoon lijk slechts digt opeengedrongene, met kwikzilver gevulde cellen, die zich in alle deelen op dezelfde wijze verhouden, en overal veel digter zijn dan de fijnste bloedvaatnetten. Daar nu in het slijmvlies van liet darmkanaal, waar de resorplie zeker het levcndigst is, de wortels der lymphevaten wijder en minder talrijk zijn dan de bloedvaten, en zelfs nog door bloedvaten omsponnen warden, zoo is het niet waarschijnlijk, dat in eenig ander weefsel of op eenige andere plaats de hoeveelheid der lymphevaten die der bloedvaten zoo zeer zou overtreffen. De digt opeengedrongene cellen, die in deze gevallen worden opgespoten, zijn niets anders, dan de celachtige ruimten van het bindweefsel. Fohmann en Arnold hebben daarom de cellen van het bindweefsel zelf voor het begin der lymphevaten gehouden, omdat van daar uit de lymphevaten konden worden gevuld ; maar dikwijls, al geschiedt dit dan ook niet zoo ligt, dringt het kwikzilver ook in de bloedvaten, een zeker bewijs dat er verscheuring heeft plaats gehad. Hoe ligt dit rtiogelijk is, toonen de proeven van Muller (Physiol. I, 266), die daardoor, dat hij een stuk darm boorde-vol met melk vulde en dan tusschen de vingers drukte, de melk in de chylvaten in zag dringen ; de vetkogelljes der melk kunnen zonder scheuring van het slijmvlies daarin niet komen.

Het doelmatigst zou het door Mascagni aangewende middel zijn, gekleurde vloeistoffen in holten in te spuiten en hare opslorping aan de eigene werkzaamheid der lymphevaten over te laten. De

Sluiten