Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gemakkelijker gemaakt en bevorderd, waaraan men gewoon is den naam Tan hulpkrachten Tan den bloedsomloop te geven. Zulke begunstigende omstandigheden komen ook bij de beweging der lymphe en des chyls in aanmerking. In het bijzonder behooren hiertoe de zamentrekkingen van het darmkanaal en de zamendrukking Tan zijn inhoud, waardoor deels de opneming des chyls door de vlokken, deels zijne voortbeweging binnen de darmwanden bespoedigd wordt. Poiseuillh (1) zag de korreltjes in de ehylvaten eener muis zich zeer langzaam en stootswijze sneller bewegen. Elke Tersnelling had gelijktijdig plaats met eene zamentrekking van het darmstuk, waarvan het vat uitging. Bij de snelste strooming bewogen zich de chylkorrelljes intusschen steeds nog langzamer dan de bloedligchaampjes in de nabijgelegene bloedvaten; in de remissiën stonden zij somtijds geheel en al stil.

giften de werkzaamheid der lymphevaten veranderen. Wordt dc aorta van een konijn onder de nierslagadcrs onderbonden, dan wordt bloedloogzout, in eene wonde aan den schenkel gebragt, opgenomen; voegt men daarbij eene oplossing van strychnirie, dan beeft er geen vergiftiging plaats, en meestal ook niet de opslorping van bet bloedloogzout; men trachtte dit te verklaren daardoor, dat de narcotica bet contractie-vermogen van de wanden der lymphevaten verlammen, en daarmede een hoofdmoment voor de beweging der lymphe werkeloos maken. In. f. W. Blschoff herbaalde deze proef en zag, hoewel langzamer dan wanneer de bloedsomloop voortduurde, niet alleen het bloedloogzout in de lymphe opgenomen, inaar ook narcose ontslaan; hij maakte de wond echter aan de dij. IIenle heeft daarop de vraag geopperd, of niet de verschillende zitplaats der wond bet verschil der resultaten heeft kunnen veroorzaken. Op aansporing van Henie heeft daarop Th. v. Dcscn (Henie u. Pfecfeu's Zeitsclir. 1846, Bd. IV, S. 3G8) dit onderwerp nogmaals nagegaan. Hij merkte daarbij zelfs geen overgang van het bloedloogzout in de pis op, wanneer de wond aan den schenkel werd gemaakt; eenmaal vertoonde bet zich na verwonding der dij. Ddsch nam dien ten gevolge aan, dat de positivo resultaten, die Biscdoff verkregen heeft na verwonding der dij, als gevolgen van den collateralen bloedsomloop moeten worden beschouwd. Dit laatste is door Bischoff weder ontkend; hij heeft zijne waarnemingen aan drie levende konijnen herhaald, en beeft bierbij zelfs twee malen positive resultaten verkregen, wanneer de wond aan den schenkel werd aangebragt (Hehle's Zeitsclir. Bd. V, S. 293). Ij. FbSnkel [De resorptione vasorutn lymphuticorum <n!juiictis nonnultis experimentis 1847) bevestigde de resultaten van Biscdoff, dat verdoovende vergiften alleen of met andere stoffen, zelfs na de onderbinding der aorta onderden oorsprong der nierslagaders, door dc watervaten worden opgenomen, De opneming geschiedt slechts langzamer. ^ £RT*

(1) BrESCDET , 'lyst. hjmphat. p. 212.

Sluiten