Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

YOORBERIfiT

VOOR HET ,

derde deel.

Eene taak, die ik met warme belangstelling op mij nam in een tijd, die mij voor hare uitvoering in ruime mate de gelegenheid schonk, is hiermede eerst thans ten einde gebragt. Had ik mij bij den aanvang kunnen voorstellen, hoe spoedig na hare aanvaarding die gelegenheid zou worden beperkt, geruimen tijd zelfs ontnomen, ten gevolge van omstandigheden, die ik aan den anderen kant niet dan dankbaar als eene groote zegen kon erkennen, ik had ze zeer zeker niet op mij genomen. Voor hen, die van nabij bekend zijn met den werkkring van den geneesheer, in de hoofdstad met armenpraktijk belast, in tijden van lang aanhoudende epidemiën,— die aan den arts denken, welke daarbij spoedig een meer gewenschten maatschappelijken werkkring voor zich gevormd ziet, en zich den vertaler in zulke omstandigheden, die dagelijks eene buitengewone inspanning en allen beschikbaren tijd vorderen, geplaatst voorstellen, — voor hen mag eene verdere verklaring overbodig worden geacht; zij zullen het begrijpen, dat uren, die noodwendig aan rust hadden moeten worden gewijd, aan de uitvoering der eenmaal opgenomen taak besteed zijn. Toen intusschen eene ernstige ziekte, nu een jaar geleden, mij gebood gedurende eenen lang er en tijd meerdere rust m acht te nemen, meende ik de vertaling hierop niet te mogen laten wachten, en heb ik mijnen geachten vriend ])r. J. Zeeman uitgenoodigd, het nog ontbrekende aan te vullen; bijna geheel het hoofdstuk over het Zenuwstelsel, en hetgeen hierop volgt, heeft dien ten gevolge door zijne uitstekende zorg het licht gezien.

Sluiten