Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Na deze opheldering acht ik het niet overbodig mede te deelen, dat de medeiverking, welke door den Schrijver aan deze vertaling is verleend, in de verwijzing naar het door hem medegedeelde in Canstatt's Jaliresbericht heeft bestaan; van die verslagen is door mij voor de bijgevoegde aanteekeningen een vlijtig gebruik gemaakt. Voor zoo ver zij binnen mijn bereik lagen, teerden nogtans ook de oorspronkelijke bronnen geraadpleegd; overal is daarbij zorgvuldig melding gemaakt van den oorspronkelijken arbeid, en bovendien steeds het oordeel medegedeeld, door Prof. Henle , omtrent het door anderen waargenomene, in die verslagen uitgesproken.

Het chronisch beloop der vertaling zal, naar ik mij vlei, om die reden aan hare bruikbaarheid geen nadeel hebben toegebragt. Eene tweede uitgave van het oorspronkelijke toch is niet verschenen; liet // klassieke tverk van Henle", zoo als met zoo vele anderen Gerlach het bestempelt, wiens leerboek eveneens in onze taal werd overgebragt, en die zijne lezers telkens naar die bron verwijst, zal integendeel, naar mijne bescheidene meening, vooral ook voor de lezers van Gerlach's leerboek, in bruikbaarheid zijn toegenomen, nu hetgeen na de verschijning van Henle's arbeid op dit gebied is voorgevallen in den vorm, waarin dit door den Schrijver zelf is medegedeeld, zoo beknopt mogelijk en met verwijzing naar de bronnen is opgenomen.

OE VEBTAIjEH.

Sluiten