Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zuur behandeld had, soortgelijke insnoeringen, als dikwijls aan de bindweefselbundels gevonden worden, doch veel digter, en hoogst fijne, schuins en elkander overkruisend over de oppervlakte heenloopende vezels voor; of echter werkelijk zamenhangende kern vezels de zenuwbuis omgeven , heb ik nog niet met zekerheid kunnen ontdekken. üf de fijnste buizen nog een omhulsel bezitten, is moeijelijk te zien, en dikwijls betwijfeld. De analogie pleit daarvoor, en ik geloof het als eenen fijnkorreligen rand somtijds langs de verdunde plaatsen van varikeus gewordene vezels (PI. IV, fig. !5, M,«), alsmede tusschen de kogeltjes der zenuwzelfstandigheid gezien te hebben (Z>), wanneer deze zich in kogeltjes had gescheiden. Hoe ligt is het echter mogelijk, dat datgene, wat men voor omhulsel houdt, slechts vlekken zijn, sporen, welke de zich terugtrekkende zenuwzelfstandigheid op het glas heeft achtergelaten.

Van het omhulsel der zenuwvezels wenden wij ons nu tot haar wezenlijk gedeelte, den inhoud of het zenuwmerg. Met is eene taaije en weeke zelfstandigheid, die zich laat uitpersen en dien ten gevolge eenigermate vloeibaar moet genoemd worden; in versche zenuwen doet zij zich, zoo als vermeld is, volkomen homogeen voor; onder zekere omstandigheden neemt zij zeer eigendominelijke vormen aan. Daar deze waarschijnlijk in de chemische zaïnenstelling haren grond vinden, en zich misschien daaruit laten verklaren, maak ik het eerst melding van de resultaten, die het chemisch onderzoek heeft opgeleverd. Tot de analysen werd, wel is waar, hoofdzakelijk hersenmerg gebezigd; doch de zenuwen komen in hare verhoudingen zoo zeer hiermede overeen, dat men de zamenstellende bestanddeelen van beide provisioneel voor identiscli houden kan.

van het hersenmerg is water; de vaste zelfstandigheid, die na de verdamping van het water overblijft, wordt door aether en heeten alcohol uitgetrokken, en zoo in twee gedeelten gescheiden. De oplossingen in aether en alcohol bevatten de vetsoorten ; hetgeen onopgelost blijft, is een mengsel van gestold eiwit, zouten, benevens de vaten, zcnuwscheeden en de misschien ingewevene bindweefselvezels, wier hoeveelheid in de hersenen, ter loops gezegd, zeer gering is. Uit dit mengsel neemt azijnzuur het eiwit en de phosphorzure zouten, water eene-<lierlijke stof en keuken-

Sluiten