Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

vastig. De meeste bundels krijgen daardoor langzamerhand vezels uit elk der oorspronkelijk afgescheidene bundels. Op dezelfde wijze verhouden zich ook de plexus, de dooreenvlechtingen der zenuwstammen zelve, zoo als b. v. aan de onderste nervi cervicales, aan de lenden- en heiligbeenszenuwen, aan de takken van den nerv. facialis en vele anderen voorkomen. Uit eiken wortel van den plexus verkrijgt eindelijk nagenoeg elk der uittredende zenuwen enkele bundels, en waar dit niet het geval is, worden aan de zenuwen dikwijls door latere anastomoses (rami communicantes) naderhand nog bundels toegevoegd. Men kan twee soorten van vlechten onderscheiden, daar óf de stammen elkander wederkeerig takken afgeven, óf zich eenvoudig naast elkander leggen, een eind weegs in eene gemeenschappelijke scheede ingesloten liggen, en vervolgens weder in onderscheidene takken worden gesplitst. De eerste soort noemt Kronenberg plexus per anastomosin, de tweede plexus per decussalionem; hij vormt nog eene derde, uit beide gemengde soort, plexus composili. Bij al deze verbindingen der strengen echter gaan de primitiefvezels geïsoleerd over en naast elkander voort.

1'hysiologische beschouwingen hebben Müller vroeger tot het besluit gebragt, dat de vezels der gezigtszenuw op deze wet eene uitzondering maakten (1). Met twee oogen worden de voorwerpen eenvoudig gezien, wanneer de hiervan uitgaande stralen op zekere identische plaatsen der beide netvliezen vallen; in het tegenovergestelde geval doet zich dubbelzien voor. In het algemeen zijn de buitenste helft der eene en de binnenste helft der andere retina identisch. Wanneer twee punten der peripherie in de hersenen als een enkel zullen worden gevoeld, dan moest, zoo als Muller redeneert, elke gezigtszenuw in het chiasma zich in twee identische armen en elke primitiefvezel zich in twee identische takken voor het regter en linker oog verdeelen. Inderdaad was het reeds door anatomische onderzoekingen bewezen en werd het door Muller bevestigd, dat de strengen van eiken wortel van het chiasma voor een gedeelte in de gezigtszenuw harer zijde overgaan , voor een gedeelte zich aan de binnenzijde, van de gezigts-

(1) Verglek h Physiuloyie des Gesichtssinnes, 132G; S. Di.

Sluiten