Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

de hersenen en het rnggemerg ontvangt, en op die wijze blijft de waarneming nog te verklaren of te verbeteren. Zoo vreemd zij zich tegenwoordig ook moge voordoen, meende ik ze toch niet met stilzwijgen te mogen voorbijgaan. De zenuw-physiologie is nog niet zoo helder, dat men waarnemingen zou moeten afwijzen, omdat zij met de aangenoinene theoriën in tegenspraak zijn.

Overigens is in het algemeen de rigting Tan bet beloop der zenuwvezels tamelijk standvastig naar buiten en beneden. De beschrijving van enkele afwijkingen laten wij aan de bijzondere ontleedkunde over. Iiier wil ik alleen van ééne uitzondering melding maken, die van een meer algemeen physiologisch gewigt is, het geval namelijk, waarin zenuwvezels, door zich aan eenen lak aan te sluiten, hierin een groot eindweegs voorlloopen en zich vervolgens peripherisch verspreiden. Er zijn bundels, die zich terstond nadat de zenuwen uit de wervelkolom zijn gekomen, van hunnen ftam scheiden, aan de zijden der wervelkolom regt nederdalen, en eerst verder naar beneden hunnen weg naar de

peripherie voortzetten. De vezels van den nerv. sympalhicus loopen op deze wijze, en de grensstreng van deze zenuw ontstaat daardoor, dat van elk der nervi spinales een bundel naar beneden gaat, die zich tegen de neerdalende strengen van hoogere takken aanlegt (1). Zij is in het nevenstaande schema zamengesteld uit eene streng a', die van den nerv. spinalis a afkomt, uit eene streng b', c' en d', die uit de spinaalzenuwen b, c en d ontspringen, en geeft haren tak {a') op gelijke hoogte met de spinaalzenuw d weder af.

Physiologische feilen, waarvan wij later'melding zullen maken, pleiten er voor, dat de grensstreng, en met name haar bovenste gedeelte, ook opklimmende vezels bevat, die derhalve uit eene lagere spinaalzenuw ontspringen en zich met eene hoogere peripherisch verspreiden. Op soorlgelijke wijze loopen vezels der halszenuwen in den ramus desccndens hypoglossi naar boven, en ver-

(1) J. MUiler, Physiol. I, GV1: Valentin, Funct. nerv. p. CG.

Sluiten