Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

PIA MATER.

verband met liet epitheliuin aan de inwendige vlakte der dura maler als een sereuze zak, arachnoidea, beschreven werd, die aan den eenen kant met het harde, aan den anderen met het vaalrijke hersenvlies onafscheidbaar ineengesmolten zou zijn. Ook daarover was reeds in de afdeeling over het bindweefsel sprake. Hier is nog slechts bij te voegen, dat het bindweefsel der pia maler ten deele nog tot den onrijpen vorm behoort, welke den overgang tot het epitheliuin en tot den vorm der gladde spiervezels daarstelt, en uit platte, kerndragende vezels bestaat, die niet in fibrillen worden ontleed. De kernen zijn overal zeer duidelijk, en zelden tot kern vezels verlengd.

PIIYSIOLOGIE.

Eer ik tot het eigenlijke onderwerp van dit onderzoek, de krachten der zenuwzelfstandigheid te beschrijven, overga, is het noodig, uit hetgeen de physiologie en pathologie opleveren datgene le herinneren, wat strekken kan om onze onvolkomene anatomische kennis van den loop der zenuwvezels binnen en buiten de centraalorganen tot een beter geheel te brengen. De vezel, die in eene spier eindigt, veroorzaakt trekkingen daarin, op welke plaats van haar beloop zij ook geprikkeld worde. Prikkels op de vezels, welke zich in de huid of de andere zintuigen verspreiden, worden van elke plaats in den vorm van specifieke gewaarwordingen tot het bewustzijn gebragt, zoo lang de vezels nog met het orgaan van het bewustzijn zamenhangen. In spieren eindigende of motorische vezels veroorzaken echter in geprikkelden toestand geen gevoel, sensibele geene beweging. Door deze eigenschap deizenuwen wordt het mogelijk, dat wij haar langs den experimentelen weg tot aan de centrale uiteinden nagaan.

Zoo hebben wij gevonden, dat langs het geheele ruggemerg de gevoelszenuwen door de achterste wortels en de beweegzenuwen door de voorste naar binnen gaan; want prikkeling der doorgesneden achterste wortels aan het peripherische afgesneden uiteinde veroorzaakt geene beweging; prikkeling van het centrale doorgesneden uiteinde veroorzaakt pijn; prikkeling van de doorgesneden voorste wortels aan het centrale uiteinde wekt geen gevoel op; prik-

Sluiten