Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

welke Kürschner (1) met geringe wijzigingen herhaald en bevestigd heeft, bewijzen, dat de motorische vezels alleen in de achterste strengen loopen.. Wel is waar veroorzaakt prikkeling der voorste strengen pijn (2); maar hare gevoeligheid duurt, zoo als Magendie bewijst, slechts zoo lang, als de achterste wortels onbeschadigd zijn; zij hangt derhalve niet af van zenuwen, welke uit de achterste strengen, nadat deze in het ruggemerg zijn naar binnen gegaan, in de voorste strengen overgaan, maar van vezels, welke in de voorste strengen als het ware peripherisch ontspringen, en in de achterste strengen met de andere sensibele vezels haren weg in de hersenen vervolgen. Zoo wordt het verklaard, hoe de voorste strengen bij drukking en doorsnijding pijn doen, en hoe toch na hare doorsnijding de gevoeligheid der peripherische organen ongestoord blijft, hetgeen Baker (5) en van Deen (4) hebben aangetoond. Yalentin (15) besluit uit onderzoekingen op kikvorschen en konijnen, dat de zenuwvezels der uitstrekkende spieren in de achterste strengen overgaan, de zenuwen der buigspieren in de vóorste strengen blijven. Prikkeling der achterste strengen bragt uitstrekking, prikkeling der voorste buiging voort, zoowel van de bovenste als onderste eitremiteiten. Ging hij van de plaats, waar de zenuwen der onderste extremiteiten naar binnen gaan , verder naar boven, zoo moesten, om uitstrekking der laatste te veroorzaken, steeds diepere, digter bij de as gelegen gedeelten van het ruggemerg geprikkeld worden, en dan liepen er ook bewegingen der buigspieren onder. Op de plaatsen, waar de zenuwen van de uitstrekkende spieren des schenkels diep lagen, volgden op oppervlakkige prikkelingzamentrekkingen der buigspieren. Op de dwarse doorsnede van het onmiddelijk achter den vierden ventriculus doorgesneden ruggemerg bewerkte de prikkeling van het achterste (bij den kikvorsch het bovenste) deel van de achterste (bovenste) strengen uitstrekking der voorste extremiteiten; de prikkeling van het voorste (onderste) ge-

(1) Müller's Archiv, 1841, S. 115.

(2) Magendie, Syst. nerv. II, 150; Bddge, Unies, über d. Nervensystem.S. 12.

(3) Comment. ad quaest. physiol. p. 98.

(4) t. a. p.

(5) Futiel, nerv. p. 13J,

Sluiten