Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

In de peripherische zenuwen en, voor zoo veel men weet, in hef ruggemerg tomen geene vezels voor, die niet óf motorisch óf sensibel zijn. In de hersenen daarentegen schijnt zich eene derde soort te bevinden, welker prikkeling noch tot bewegingen, noch lot gewaarwordingen aanleiding geeft. Boven heb ik medegedeeld, hoever door middel van het physiologisch experiment de zenuwen van het gevoel en de beweging zich in de hersenen laten nagaan. Nu blijven nog de hemisphaeren, het corpus callosum en eenige andere organen van de groole hersenen over, die men prikkelen en doorsnijden kan, zonder dat daarop trekkingen of teekenen van pijn volgen. Wel is waar zouden in de genoemde deelen zenuwen der hoogere zintuigen, van den reuk, het gezigt, het gehoor bevat kunnen zijn, welker beleediging niet zoo pijnlijk is, dat zij kreten van smart aan de dieren afperst: daartegen pleit echter, dat het gezigt en het gehoor na eistirpatie der hemisphaeren óf in het ge=j heel niet verloren gaan, óf zich toch later weder herstellen; het zintuig van den reuk wordt nogtans door vernietiging van de voorste kwabben uitgebluscht. l)oor exclusie komen wij tot het besluit, dat de hemisphaeren met hare groote commissuur voor die verrigting dienen, welke wij, behalve de beweging en het gevoel, aan de integriteit van het zenuwstel gebonden zien, namelijk het denken, en vele feiten hierbij ter bevestiging kunnen worden aangevoerd , zoo als de allengs met de ontwikkeling van het verstand in het dierenrijk toenemende grootte der hemisphaeren, het kleiner worden en verdwijnen er van bij idioten, de stompheid bij dieren, waaraan zij ontnomen zijn, eindelijk het verlies van de wederkeerige werking tusschen het denken aan den eenen en de gevoels- en bevvegings-organen van den anderen kant, zoodra de zamenhang der zenuwen met de groote hersenen, b. v. in de hersenschenkels, afgebroken is (1).

velke men daarmede onder de benaming Tan gevoels- of tastzenuwen pleegt zamen te vatten, b. v. de zenuwen der beenderen, spieren, ballen, glottis" enz., hebben eene andere, eigendommelijke wijze, van zich geprikkeld of pijnlijk te bevoelen. Verg. Path. Unlers. S. 224. "

(1) Onderscheidene physiologen hebben ook aan andere organen van de hersenen een aandeel in de Terriglingeu der ziel toegeschreven, namelijk aan het cc re helium, de thulami nerv. opt. cn corpora striala. Zcodra echter een orgaan,

Iir. rj

Sluiten