Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

logie, die ze eisclit, óf op cene verkeerde onderstelling berust, óf eene juiste onderstelling onjuist verklaart.

Dit laat zich tevens in het midden brengen tegen de theorie omtrent de circulatie van een zenmvvocht, welke reeds bij de oudere physiologen geloof vond en na de ontdekking van de zenuwlissen en het buisvormige maaksel der zenuwen weder herleeft. Zonder te herinneren, hoe moe ij el ijk. de taaije inhoud der zenuwen in beweging moet te brengen zijn, en dat wij geene bewegende luacht in het beieik van het zenuwstelsel kennen , zoo bewijst de voortduring der zenuwwerking in de buizen, waarvan de zamenhang is verbroken, dat hier van geen eigenlijken omloop, nog minder van eene bestendige rigting daarvan sprake zijn kan. In de verminkte zenuwbuizen zoude ten hoogste eene heen- en wederslrooming van den inhoud kunnen plaats hebben; maar ik zie er geen reden voor, om zulk eene beweging aan te nemen.

Dientengevo'ge zullen wij ook het onderscheid tusschen sensibele en motorische zenuwen niet daarin zoeken, dat de rigting van den stroom van hel. zenuwvocht in beide verschillend is. Wanneer elke zenuwvezel eene geslotene ellips is, dan heeft elke vezel een centripeta'en en een centrifugalen schenkel, en men kan zich niet voorstellen, dat het tot een onderscheid in werkzaamheid den grond zou leggen , of de strooming door de ellips van links naar regts of omgekeerd plaats heeft; wanneer echter de vezels geene ellipsen z:jn , dan volt ooi; de slrooming weg.

Daargelaten nogtans ook de gedachte aan eene strooming van den zenuwinlioud, dan zou men toch kunnen aannemen, dat zij geschikt is om, even als de lucht of het water, zonder eigenlijke p'aatsvevandering, in trillingen of oscillatiën te geraken, dat deze trillingen in de motorische zenuwen eene centrifugale, in de sensibele eene centripetale rigting hebben, en dat om die reden de prikkels door motorische zenuwen van de hersenen naar de spieren, door sensibele van de peripherie naar de hersenen geleid worden. Trillingen of iets diergelijks, waardoor eeno verandering van een zeker punt aan een verwijderd punt kan worden medegedeeld, moet men ongetwijfeld in de zenuwen aannemen, omdat van elke plaats van de daarvoor geschikte zenuwen bewust gevoel of spiercontractie kan worden opgewekt, ofschoon gene eerst door contact

Sluiten