Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

CENTRIFUGALE E.N CENTRIPETALE GELEIDING.

gesnedene uiteinde pijn kon opwekken, terwijl het andere ongevoelig was geworden (1). Uit deze feiten volgt wel is waar niet noodwendig, dat de genoemde zenuwen alleen centripesaal geleiden, want het kan zijn, dat het eene gedeelte daarvan zich niet tot aan de hersenen , ja zelfs niet eens binnen in het ruggemerg voortzet, maar alleen tot de oppervlakte van het laatste behoort. Daarentegen schijnt mij de eenzijdige centripetale geleiding der gevoelszenuwen onwederlegbaar bewezen daardoor, dat bij prikkelbare dieren na de onthoofding geene reflexbewegingen ontstaan wanneer de achterste strengen van het ruggemerg op de plaats van de doorsnijding zelve geprikkeld worden (2). Daar het nu bewezen is, dat de beide schenkels van eene lis gelijkaardig zijn, zoo volgt hieruit, dat in beide de trillingen eene gelijke rigting hebben, dat zij in motorische zenuwen elkander in de peripherisclie eindlissen ontmoeten, in sensibele van de peripherische eindlissen uitgaan (5).

(1) bij de anastomose tusschen den uccessot ius en de tweede halszcnuw bleven beide uiteinden gevoelig. De gang der zenuwgeleiding was derhalve bier een dubbele, maar, zoo als men uit liet resultaat van andere proeven moet opmaken, door verschillende zenuwen.

(2) v. Deen, t. a. p. V, 151. Exp. VI, VII; Ivürscbner in Müueh's Arcliiv, 1841, S. 120.

(3) Ik kan niet nalaten bier aan eenije verschijnselen te herinneren, welke zich voor de aanneming van trillingen in sensibele zenuwen bijzonder gunstig voordoen. Zoo als bekend is, ontstaan reflexbewegingen slechts moeijelijk bij het doorsnijden eener zenuw, en even zoo brengt ook steken, snijden, hevige drukking op de huid niet ligt trilling of irradiatie van het gevoel teweeg, die toch bij dcTmecstevoorwerpen bij ligt herhaald strijken op de huid niet achterwege blijft. In het darmkanaal zijn door eencn hevigen prikkel alleen plaalselijke stricturen voort te brengen ; kittelen van eene niet grootere plaals veroorzaakt daarentegen uitgestrekte peristaltische beweging. Het schijnt derhalve, dat wij hierdoor levendiger of meer aanhoudende trillingen voortbrengen. Inderdaad duurt de nawerking der kuteling lang, men voelt zich genoopt, door eene zachte drukking, door oplegging van de vlakke band bet opgewekte gevoel tot zwijgen te brengen, en wanneer men zich hiervan met wilsinspanning zeer lang onthouden heeft, dan geschiedt bet dikwijls nog onwillekeurig in het eerste oogenblik, als men er niet aan denkt. Is bet niet" even als met de trillingen van een glas, dat door bestrijking tot klinken gebragt is, hetwelk men door den vinger er op te plaatsen dempt? Wanneer men jeuking doo°r krabben wil doen bedaren,dan geschiedtditookalleen met het doel, om dooreenen dieperen indruk, eene eigenlijke pijn, een meer oppervlakkig, zachter, maar minder gemakkelijk tè

Sluiten