Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van den wortel. De tandpulpa met liet zakje verlengt zich naar den bodem van den process. alveolaris toe ; ook dit deel der pulpa verbeent dan van binnen naar buiten , en tegen hare oppervlakte aan legt zich het eveneens verbeenende tandzakje en wordt cementlaag. Aan de tanden met verscheidene wortels begint de verbeening aan de alveolairvlakte, zoodra de kroon des tands voleindigd is, in enkele brugvormige strooken, waardoor de pulpa in afzonderlijke verlengsels gescheiden wordt. Zij begint in het midden der alveolairvlakte , en gaat van voren naar achteren naar den rand der tandkroon voort, zoodat de brug tusschen de wortels op een zeker tijdstip een scheef, ruitvormig plaatje daarstelt, welks scherpe hoeken van voren en van achteren tegen den rand der kroon zich aanleggen.

Op de vorming van den wortel, en, zoo het schijnt, van deze afhankelijk, volgt het doorbreken der wisseltanden, gewoonlijk in de volgende orde : het eerst breken de voorste onderste snijtanden door, dan de hoektanden, vervolgens de achterste kiezen (1). Aan het doorbreken gaat resorptie van het tandvleesch vooraf. IIérissant (2) onderscheidt een voorbijgaand en een blijvend tandvleesch ; het eerste verdroogt na het doorbreken der tanden, valt bij kleine stukjes af, en laat het blijvende tandvleesch achter. Omtrent de wijze, waarop de blijvende tanden ontstaan, zijn velerlei, maar nog niet goed met elkander overeenstemmende onderzoekingen bekend gemaakt. Reeds Fallopia beschreef openingen in den processus alveolaris achter de wisseltanden, waardoor eene cauda van het blijvende tandzakje naar het tandvleesch gaat, »iler den■ tis." Albinus (5) geeft op, dat de tandkassen der blijvende snijtanden zich achter de wisseltanden naar buiten, daarentegen de tandkassen der blijvende kiezen zich in de tandkassen der aan hen beantwoordende wisseltanden openen; de blijvende hoektanden nu eens op deze, dan weder op gene wijze. Met hem stemt Serres (4) overeen; het iler of gubernaculum denlis houdt hij

(1) Meceel's Archiv. III, 573. Blandlv, Sysl. denl. p. 100.

(2) Acad. de Paris. 1734, p. 420.

(3) Adnot. acad. II, 14.

(4) Essai, p. 36, 109.

Sluiten