Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

aan den grootsten omvang, en liet vernietigde deel stelt in den

beginne zoowel in het email (o) , als in het tandbeen (b), eenen kegel daar', welks grondvlak naar buiten , welks punt naar binnen , naar de holte toe (c) gerigt is; l^t grondvlak van het carieuze gedeelte in het tandbeen is daarbij gewoonlijk wat breeder dan het daaraan rakende smalle einde van het

carieuze gedeelte in het email, hoewel smaller dan het grondvlak van het carieuze stuk in het laatste (lj. Derhalve schijnt men geregtigd tot het besluit, dat de caries der tanden van de caries der beenderen geheel en al verschilt, en slechts eene oplossing is in eene chemisch werkende stof, die van buiten af, dat is uit de mondholte, op den tand werkt. Was echter oplossing der tandzouten door de vloeistoffen der mondholte de eenige, en eene toereikende oorzaak der caries, dan moesten alle tanden gelijkelijk carieus worden, daar alle te gelijker tijd aan denzelfden invloed zijn blootgesteld. Inderdaad zouden somtijds door zuur speeksel alle tanden te gelijk carieus worden (2). Daar dit intusschen slechts zelden gebeurt, zoo moet er eene voorbeschikkende oorzaak voor de tanden, elk op zichzelve genomen, voorhanden zijn; dat die oorzaak binnen in zetelt,. blijkt daaruit, dat dikwijls symmetrische tanden carieus worden, en een dergelijk geval kan alleen in de voeding der tanden zijnen grond hebben. Gebrekkige voeding alleen brengt geene caries te weeg, want de wisseltanden en de tanden van oude lieden zijn dikwijls langen tijd los en vallen uit, zonder dat zij aangestoken zijn; kunsttanden worden ook wel aangedaan, maar dit is toch zeer zeldzaam (5). Wanneer echter de nadeelige invloed van buiten niet door aanhoudende stofwisseling tegengewerkt wordt, dan loopt het op verwoesting der tandzelfstandigheid uit. De schadelijke invloed , die de landen van buiten af aantast, wordt gewoonlijk voor chemisch gehouden ; met name zou eene zure geaardheid van de vloeistoffen der mondholte oplossend op de zouten werken. Dat een zuur speeksel

(1) LiNdereh, t. a. pl., p. 1G7.

(2) Regnart. aangehaald bij Dokné , Ili.it. de In salive. p. 47.

(3) Linderer, t. a. pl., p. 488.

Sluiten