Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

grenst de klieren echter niet scherp tegenover de andere weefsels af, omdat zulk eene begrenzing eigenlijk niet mogelijk is. Beschouwt men twee organen , b.v. hersenen en nieren , naast elkander in hunne betrekking tot het bloed , dan -schijnt het wel is waar, alsof hier het bloed om het orgaan, ginds het orgaan om het bloed voorhanden zij ; het doel der wisselwerking schijnt hier voeding van het orgaan, ginds zuivering van het bloed te zijn: bij andere deelen wordt dit echter twijfelachtig; men kan niet beweren, dat b. v. het doel der epitheliumcellen niets anders zou zijn dan om ter beschutting te dienen en om vochten door het trillen harer haartjes in beweging te brengen, en in het algemeen dient zeker ieder orgaan het organisme niet enkel door datgene, wat het in ontwikkelden toestand oplevert, maar ook door de wijze, waarop het gedurende zijne voeding op de vochtmassa wijzigend inwerkt.

Wij rangschikken de klieren vooreerst in twee klassen : 1°. de klieren der huid en de slijmvliesklieren , wier holte óf op den duur, óf van tijd tot tijd, middellijk door opene kanalen, of ook onmiddelijk met de oppervlakte des ligchaams in verband staat. 2°. Vaatklieren , organen, die met de klieren overeenstemmen, welke echter niet met de oppervlakte des ligchaams, maar welligt met het lumen der vaten in verbinding treden. Vaak is ook de long bij de klieren geteld, en in velerlei opzigten sluit zij zich bij deze aan. De vertakkingen der bronchi kan men anatbmisch met de vertakkingen van de uitlozingsbuis van grootere klieren vergelijken. Physiologisch is de long, als een orgaan dat koolzuur en water afscheidt, met de klieren verwant; maar deze afscheiding geschiedt op eene van die der overige klieren verschillende wijze, en, volgens eenvoudig physische wetten, door verwisseling der gassoorten in het bloed met die, welke in den dampkring bevat zijn; er komen in de longen geene andere bestanddeelen voor dan de reeds beschrevene epitheliumcellen, de spiervezels der bronchiën en het bindweefsel, dat deze van buiten bekleedt, waarom ik het voor overbodig houde mij hier verder in hare structuur te verdiepen.

Sluiten