Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zwarte, roetachtige stof, gewoonlijk echter vloeibaar of gestremd bloed en deels openstaande, deels geslotene vaatmonden. — Dit verzweringsproces kan, volgens rokitansky, somtijds acuut verloopen, meestal is het chronisch, staat van tijd tot tijd stil en treedt daarna weder met een acuut of chronisch beloop te voorschijn. Over den oorsprong dezer verzwering heerscht nog eenige onzekerheid. Volgens cruveiliiier en moiir berust zij op ontsteking en verzwering der maagklieren (gastritis folliculosa)-, volgens rokitansky begint zij waaischijhlijk met eene acute, omschrevene, roode verweeking (haemorrhagische aanvreting), of met eene verstervingskorst (even als het omschreven koudvuur der longen), door wier vorming althans de vergrooting der zweer wordt te weeg gebragt, dewijl de lagen, die den bodem vormen, daardoor bij opvolging versterven en afgestooten worden. Volgens engel komt de maagzweer in sommige gevallen duidelijk uit de bloedige doorknaging tot ontwikkeling, 111 andere gevallen uit de folliculairverzwering (zie I. bl. 334); dikwijls schijnt zij ook van tuberculeusen oorsprong te zijn, hetgeen daaruit is af te leiden, dat de maagzweer dikwijls met tuberkelzucht der longen vereenigd voorkomt en dat ook zweren, die blijkbaai uit tuberkels zijn voortgekomen, welke onder het slijmvlies der maag waren afgezet (zie I. hl. 181), juist denzelfdeu vorm kunnen aannemen, als de eenvoudige chronische maagzweer. Osborne meent dat zij aan prikkeling der maagklieren met eene ziekelijke, het weefsel aantastende afscheiding haren oorsprong verschuldigd is. — Ook vereenigt zich deze verzwering in zeldzame gevallen met maagkanker (1. bl. 1J0), ia vertoont zich somtijds midden in de kankerachtige woekering, waar men haar nog altijd aan hare scherp begrensde, ronde gedaante (of aan haar likteeken) herkennen kan. - Steeds is zij van chromschen catarrhus en blennorrhoe van het slijmvlies der maag vergezeld en veroorzaakt den dood door uitputtende bloedingen, ol door perforatie met opvolgende algemeene buikvliesontstekmg, ol (hetgeen zeldzamer is) door uitputting, ten gevolge van dyspepsie, met eene martelende cardialgie gepaard. Daarentegen kan het verzweringsproces in elk tijdperk zijner ontwikkeling, zelfs nog, wanneer er reeds doorboring heeft plaats gehad, tot genezing overgaan.

Bii de genezing der doorborende maagzweer vormen zich, naar mate de verzwering nog slechts oppervlakkig, of dieper doorgedrongen , of reeds doorborend geworden was, likteekenen van verschalende gedaante en misvormingen der maag, ook kunnen de naburige doelen meer of minder door dit proces benadeeld worden. Geneest eene ?weer, die tot het slijmvlies beperkt bleel en wier bodem door het onderslijmvliescelweefsel gevormd werd, dan wordt dit laatste tot een celachtig-vezelig weefsel verdigt, waardoor de slijm vliesrauden tot elkander worden gebragt en met de spierlaag zamensmelten, zoodat er nu een weivliezig glinsterend, straal- ol stervormig, niet eeltachtig slijmvlies-likteeken gevormd is. — Was de zweer ook door het spiervlies heengedrongen, dan is dit laatste met het slijmvlies en het tusschenliggende bindweefsel meestal verdikt en er vormt, zich bij de genezing een gestraald, calleus likteeken, dat de maag vernaauwt, volgens rokitansky trekt zich hierbij de

Sluiten