Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

eerste wegen, grooten, algeuieenen collapsus, vermagering van het spiervleesch en anaemie van het darmkanaal gepaard.

B. De gekleurde, zwarte of bruine maagverweeking, bij welke, of alleen het slijmvlies, of de geheele wand der cardia tot eene vuilbruine of zwarte, vlokkig stukwrijfbare, ligt af te krabben massa ontaard is, en die zeer dikwijls gelijktijdig met de verweeking der longen voorkomt, vertoont zich bij snelverloopend lijden der hersenen (inzonderheid bij tuberculeuse meningitis) en van het ruggemerg, en wel voornamelijk bij paralytischen toestand dezer deelen, als ook bij eene snel intredende, rotachtige ontbinding des bloeds, zoo als na typhus, uitslagziekten, kraamvrouwenkoorts, pyaemie, acute tuberkelzucht. In het laatste geval (d. i. bij de zoogenaamde ontaarding van acute dyscrasiën) is deze verweeking gewoonlijk met opzwelling der milt en eenen belangrijken veneusen bloedstilstand in den bodem der maag verbonden. — Volgens rokitansky is'de gekleurde verweeking altijd een acuut proces en hangt de kleuring van het verweekte weefsel van eene in hetzelve plaatshebbende verandering van het bloed door de inwerking van zuren af. De verweeking ten gevolge van ziekten der hersenen en hunne vliezen, komt geheel en al met de geleiachtige overeen (ontstaande door oververzuring van het maagsap, ten gevolge der ziekelijke innervatie van den nerv. vagus), maar zij ontwikkelt zich snellei en in een tijdperk, waarin de acute hersenziekte nog niet dien hoogen graad van anaemie kon te weeg brengen, die bij de geleiachtige verweeking plaats heeft; dien ten gevolge tast zij een blocdbevattend weelsel aan, en zoo wordt de gekleurde verweeking door de inwerking van het voorheerschende zuur op het aanwezige bloed veroorzaakt. Daarentegen hangt de gekleurde verweeking, bij acute ziekten des bloeds, van den bloedstilstand in het haarvatennet en van oververzuring der bloedmassa af. Volgens engel is de biuinc maagverweeking niets anders dan koudvuur der maagwanden, ten gevolge van bloedstremming in de haarvaten der cardia, die alleen wegens de tegenwoordigheid van het maagsap, den vorm eener verweeking en oplossing moet aannemen. Volgens engel kan het gevoelen van rokitansky , dat deze verweeking van eene oververzuring der bloedmassa zou afhangen, geenszins bewezen worden.

De gekleurde maagverweeking komt, volgens rokitansky , in zeldzame gevallen ook tot enkele omsclirevene plekken beperkt voor, en schijnt alsdan minder snel te verloopen. De maagrokken zijn dan op die plekken, tot op het floersachtig verdunde, zwartachtige weivliesbekleedsel, verloren gegaan, en slechts aan de randen van zulk een verlies van zelfstandigheid ontwaart men nog enkele, vlokkige overblij.selen.

De gekleurde darmverweeking is zeer zeldzaam, en komt, volgens rokitansky, onder dezelfde voorwaarden en met dezellde, anatomische verschijnselen , inzonderheid op het slijmvlies van den blinden darm en op den celachtigen bodem der typliuszweer (zie 1.

bl. 163) voor. ,ij

De slokdarmverweeking is in den regel eene gekleurde en wordt te gelijk met de maagverweeking, voornamelijk in het onderste derde gedeelte van den slokdarm, inzonderheid aan de, linker zijde

Sluiten