Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zich bij grooten zwaktetoestand (zoo als na typhus, brighï'sche ziekte, bij scorbut) ontwikkelen, kunnen de oorzaak van apoplexien worden, die niet ligt genezen; maar, volgens engel, niet omdat liet gedefibrineerde bloed gemakkelijker door de vantwanden heen zweet, maar wegens de hiermede gepaard gaande paralysis der vaten. — De ontstekingachtige stasis, voor zoover zij somtijds een met bloedligchaampjes rijkelijk voorzien exsudaat voortbrengt , veroorzaakt eene op roode verweeking gelijkende apoplexie (meestal van de bastzelfstandigheid). — De apoplexien ten gevolge van slasis zijn aan geene bepaalde hersendeelen gebonden ; bij de ontstekingachtige is er gene zin» door opslorping mogelijk, zonder dat het omliggende hersenweefsel verhardt of verdigt en zonder dat eene totale atropliie der hersenen daardoor veroorzaakt wordt (engel).

Snelle verlamming der haarvaten is, volgens engel, het voornaamste moment tot derzelver verscheuring, zoo dat er dikwijls noch vermeerderde bloedsaandrang, noch bloedovervulling noodig is, om eene apoplexie tot stand te brengen; waar deze beide oorzaken aanwezig zijn, schijnen zij toch geene hoofdrol te spelen. Zoo kan er, na lievige peripherische prikkelingen, als bij verbrandingen, pijnlijke kunstbewerkingen, moeijelijke verlossingen enz., het zij met het zij zonder stuipen, apoplexie zonder vermeerderden bloedsaandrang tot stand komen. Op dezelfde wijze ontstaat waarschijnlijk de apoplexie ten gevolge van hevige gemoedsbewegingen, overmatige inspanning van den geest enz.'- Deze (door reflexverlamming ontstaande) apoplexie is aan geene bepaalde plaats der hersenen gebonden, en laat, wanneer zij niet onmiddellijk den dood na zich sleept, nog het meeste uitzigt op genezing toe, dewijl hier de hersenen in gezonden toestand door de ziekte overvallen worden. Bij de genezing blijft er dan wel eene met water gevulde holte achter, maar er volgt geenerlei soort van atropliie der gezamenlijke hersenen noch ook verharding van den omtrek der apoplexie (engel). *

Verweeking der rondom de vaten gelegene liersenzelfstandigheid (I. bl. 107). Elke vermeerderde weekheid van den omtrek begunstigt, elke oplossing van denzelven veroorzaakt de bloedvloeijing; verweekingen van zeer verschillenden aard, als witte, roode en gele hersen verweeking; etterige, tuberculeuse of kankerachtige versmelting der hersenzelfstandigheid, murwheid derzelve door atropliie enz., geven derhalve aanleiding tot apoplexie. Het

oorzakelijke moment laat hier zelden eenige hoop op genezing over.

Hyperaemiën ex vacuo, bij hersentering brengen, volgens rókitanskï, reeds op zich zelve, maar inzonderheid in vereeniging met ziekelijke broosheid der vaatwanden, de groote menigvuldigheid der apoplexien in meergevorderden leeftijd en vooral der recidiverende te weeg. Engel wederspreekt dit gevoelen, zoo als hier boven (bl. 38) werd aangevoerd.

Overmatige werkzaamheid van het hart, voornamelijk ten gevolge van liypeitrophie van de linker kamer, is niet zelden eene medewerkende oorzaak van apoplexie (constilulio ajioplectica cordis). ■— Aan den anderen kant geven hartziekten, die eene mechanische stasis in de hersenvaten veroorzaken kunnen (stenosis, insulficientie), insgelijks tot apoplexien aanleiding.

Ziekteverschijnselen. Men is gewoon elke plolselijke wijze van sterven apoplexie te noemen en de oorzaak van zulk eenen dood in eene hersenbloeding te zoeken. Ondertusschen zijn er vele andere ziektetoestanden, als eenvoudige bloedsovervulling der hersenvaten [apople.tia vascularis), liydrocephalie, hersenschudding, tuberkels, kanker, hydatiden in de lieisencn, lonoenoedeem en haemoptoïsche infarctus, scheuring van het liart, doorboring van de maag, typhus, cholera enz., die plotseling den dood veroorzaken en "dikwijls op eene bedriegelijke wijze de apoplexie nabootsen. Aan den anderen kant zijn er hersenbloedingen, die zich gedurende het leven door geene apoplectische teekenen openbaren, of het beeld van geheel andere hersenziekten met zich voeren. Dit kan uit de wijze van ontstaan der apoplexie verklaard worden; want nu is zij eene geringe capillaire, dan eene langzaam

Sluiten