Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

culosis, kankerdyscrasie enz.), hoewel zelden, voor. Bij voorkeur tast hij vrouwelijke personen aan. — Bochda.lrk. vermoedt, dat de infarct us misschien niet slechts van eene stoornis der circulatie door liet hart en de longen afhangt, maar ook van eene zekere dyscrasie (hydropsie), die gewoonlijk ook bij langdurige en hooggeklommen hartziekten tot ontwikkeling komt. Hij vond het bloed in de vaten in hooge mate opgelost, waterig, wankleurig, in het hart murwe en weeke bloedstremsels, meestal zonder vezelstof, terwijl niet alleen het bloed, maar ook het geheele lijk tot eene snelle ontbinding geneigdheid vertoonde.

b) De apoplectische holte, met verscheuring van het longweefsel, komt met het focus apoplecticus in de hersenen (II. hl. 37) overeen. De holte is aanvankelijk zeer onregelmatig en van een gescheurd, vlokkig, bloederig doortrokken longweefsel omgeven. Later vormt zich, ten gevolge eener reactive ontsteking en fibrineuse uitzweeting in den omtrek, een celachtige of calleuse kapsel, en in de nu afgeslotene holte (cyste) wordt het bruin en geel ontkleurde, deels vloeibare, deels gestremde bloed, allengs opgeslorpt zoodat alsdan de cyste zamenvalt, als likteeken overblijft, of zich in eene met wei gevulde beurs verandert. — De zitplaats der apoplectische holte is die van den haemoptoïschen infarctusj hetzelfde geldt van de grootte; zeer oppervlakkige holten kunnen de pleura verscheuien en zich in derzelver holte ontlasten (pneumo-haemato-thorax voimend). Zeldzaam ontstaat deze apoplexie door verscheuring van haarvaten, meestal door het bersten van grootere bloedvaten, bij schuddingen en kneuzingen van de borstkas, door ulcerative verwoestingen, verweekiug, koudvurige versterving.

Ziekteverschijnselen. De longapoplexie kan, wegens haren verschillenden graad en menigvuldige oorzaken ook verschijnselen van zeer verschillende hevigheid en geaardheid met zich voeren, zij kan zoo wel zonder ei-mge verschijnselen, als met eenen plotselingen apoplectischen dood optreden. Daarbij behoeft er in het geheel geen of slechts weinig bloed, met of zonder hoesten, uitgeworpen te worden, in vele gevallen kan het echter ook tot eene doodelijke bloedvloeijing komen, het uitgeworpen bloed is soms vloeibaar, soms gestremd, helder of donker gekleurd, zuiver of schuimend met grove of fijne bellen), met etter of andere stoffen vermengd; het wordt nu eeus in eene golf, dan weder in meerdere op elkander volgende stooten , uitgeworpen enz. Voorboden neemt de lijder in het geheel niet waar, of zij zijn van eenen zeer verschillenden aard (benaauwdheid, steken, kloppen, kittelingen warmte in de borst, hartkloppingen , hoofdpijn, duizeligheid, hoesten enz.). — Het natuurkundig onderzoek kan alleen in die gevallen eenige zekerheid verschaffen, waar de apoplexie eene aanzienlijke uitgestrektheid verkrijgt; maar de verschijnselen, die men daarbij waarneemt zijn volstrekt met kenschetsend voor de longbloeding, maar bewijzen (bij de aanwezigheid van vloeibaar bloed) slechts het voorhanden zijn van vloeistoffen in de luchtwegen (reutel, celuiden, kortere toon), of (bij gestremd bloed) vastheid en luchtledigheid van het longweefsel (ledige toon, medeklinken). — Tengevolge der longbloeding heeft men te vreezen voor: pleuritis, pneumonie, oedeem ol koudvuur der longen, tuberculosis en den dood, onmiddellijk door verstikking ofanaemie, en middellijk door opvolgende ziekten.

8) UeverMoeiHn».

Bloeding in de leverzelfstandigheid is in het algemeen een zeer zeldzaam verschijnsel en grijpt schier alleen ten gevolge

Sluiten