Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

bloedwateren voor, en dan kan men de ophoopmg van het extravasaat menigmaal alken door de sterke uitzetting van een der raswerktuigen, met gelijktijdige verschijnselen van p otsel.ngc blocdledi'dieid, vermoeden. Overigens is het ook bij het bloedw ateren dikwijls zeer moeijelijk of zelfs onmogelijk, met zekerheid te bepalen , van welk deel het uitgestorte bloed afkomstig is, en derhalve is een naauwkeurig onderzoek van alle piswerktmgen volstrekt onmisbaar. Bij vrouwen wachte men zich eene toevallige vermenging van bloed door de menstruatie of op andere wijze uit de geslachtsdeelen afkomstig, voor bloedwateren te houden. Het mannelijke geslacht is, vooral in verdere levensjaren, meer dan het vrouwelijke aan bloedwateren onderhevig.

a) Bloeding uit de nieren (haematuresis renalis) komt het meest bij de BR.GHT'sclie ziekte voor (I. bl. 233); overigen» ook b.j ontsteking (ï. bl. 370) en apoplexie (II. bl. 45) der nieren. Daarbij vertoonen zich somtijds pijnen in de nieren; het ontlaste bloed is gelijkmatig en innig met de pis vermengd, zoodat déze, zoowel bij het begin , als bij het einde der pislozing mee. of minder rood of bruin gekleurd is, en onder het mikroskoop bloedlichaampjes vertoont. Het bloed zinkt bij het stilstaan der urm in het geheel met of slechts in zeer geringe hoeveelheid naar den bodem. B.j deze pis kunnen ook kleine vezelstofstremsels (van cylindrische, wormachtige gedaante), en bij eenen langeren duur der ziekte tevens eiwit en etter gemengd zijn.

b) Bloeding in de pisleiders (,haematuria ureienca) komt zelden en wel alleen ten gevolge van beleedigingen door niersteenen, misschien ook bij ontsteUn® van het slijmvlies van den ureter (1. bl. 345) voor. Het bloed is hier ook nog naauw met de pis vermengd en bevat met zelden zand en gruis; b.j liet stilstaan scheiden er zich reeds stremsels uit at.

cl Bloeding in de pisblaas. Deze kan door eene ontstekingachtige, passive en mechanische stasis (door het barsten van varikeuse vaten) ontstaan, lis ook ten ®evolge van uleerative, vooral kankerachtige verwoestingen. Er 'vloeit dan zuiver bloed, meestal met stremsels af, of wanneer het met de pis ontlast wordt, is het minder vast met dezelve verbonden, scheidt zich bij het staan spoedig van dezelve af, en is in het laatst afgaande gedeelte in de grootste hoeveelheid voorhanden. Hierbij voegen zich gewoonlijk blaasverschijnselen (pijn en persing in de blaasstreek en in het per.naeum, pisopstopping enz.). Door middel van den catheter wordt er bloed ontlast.

rf) Bloeding in de pisbuis komt of door ontsteking (I. bl 347) en verzwering (II. bl. 9) van het slijmvlies der urethra of door bersting van varikeuse aderen in de streek van den hals der blaas en van de prostata (uit den plexus pubicus impar s. labyrinthus Santorim), bij passive of mechan sche stasis, tot stand. Het bloed vloeit hier meestal zuiver en onafhankenk van d pislozing af, en wanneer het tegelijk met de pis ontlast wordt scheidt het zich spoedig van dezelve af. In de pisblaas, die men door middel van den catheter ontledigt, is geen bloed aanwezig, wanneer namelijk de zitplaats der bloeding niet nabij den hals der blaas is, en het bloed uit de pisbuis in de blaas kan terugvloeijen.

5) Iiloedingen der geslaclitstleelen.

Deze betreffen hoofdzakelijk de vrouwelijke genitalia en vooral de baarmoeder; zeldzamer zijn zij in de scheede gezeteld, als gevolgen van ontsteking of verzweringen van het slijmvlies (II. bl. J), hoogst zelden neemt men bloeding uit de eijerleiders waar. — Bij elke abnormale uitvloeijing van bloeduit de scheede, onderzoekt een naauwkeurig Geneesheer met den vinger, de baarmoedersonde en het speculum.

Sluiten