Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

wanden van het hart, met vernaauwing der holten, waarhij de omvang van het geheel e hart normaal, vermeerderd of verminderd kan zijn. Zij komt aan de kamers, vooral de linker, ten gevolge van hypertrophie der trabeculae en mm. papillarcs voor. — Velen betwijfelen het bestaan dezer hypertrophie en beschouwen haar als het gevolg eener hevige zamentrekking en vernaauwing gedurende den doodstrijd. Veelligt is zij een verschijnsel van sterke lijkverstijving in het hart, ook treft men haar schijnbaar aan bij tuberkellijders, omdat hier het linker hart eene mindere hoeveelheid bloed uit de longen ontvangt.

Excentrische hypertrophie (active verwijding); vergrooting van het hart, met verdikking der wanden en verwijding der holten. Zij is een veelvuldig verschijnsel, kan zoowel de kamers, als ook de boezems (vooral de ooren) aandoen, maar komt het meest in de linker kamer voor, en strekt zich niet zelden van daar over het geheelc hart uit. In dit geval kan het hart eene enorme grootte (2—5 maal den gewonen omvang) bereiken (enormitas cordis , cor taurinum).

De s pi e r zei f s t and i g hei d van het hypertrophische hart is vaster, digter en brozer (vooral aan de regter kamer, bijna plank- of lederachtig rigide), van eene verzadigde roode kleur, of roodbruin. Later wordt zij bleeker, geelbruin, minder elastisch, murwer en week en vertoont eene groote geneigdheid tot vetachtige ontaarding. Door deze verandering van het maaksel komt er, bij een langdurig bestaan der hypertrophie, passive verwijding, verlamming en zelfs eigenmagtige verscheuring van het hypertrophische hart tot stand.— De dikte en zwaarte van het hypertrophische hart is in verschillende graden veranderd; de zwaarte kan van Z X tot ffi i/J klimmen; wat de dikte der wanden betreft, kan bij den man de linker kamer van 6 dikte, bij de vrouw van 5", de regter kamer van 3 " bij den man, van 2|-"' dikte bij de vrouw, reeds hypertrophisch genoemd worden. Deze maat verre te boven gaande kan het hart de dikte van 1^ 2" in de linker en van 6 9 " in de regter kamer verkrijgen. — De gedaante van het hypertrophische hart, die altijd van de gewone afwijkt, verschilt naar den graad van uitzetting en hypertrophie. In het algemeen kan men aannemen, dat, bij eene vergrooting der linker helft (inzonderheid bij ziekte aan de monding der aorta) het hart langer, cijlindervormig wordt, terwijl het daarentegen, bij vergrooting der regter helft (bij longziekten en gebreken in het linker ostium venosum), eene breedere, vierhoekige of ruitvormige gedaante aanneemt. Wigvormig vertoont het zich, bij hypertrophie der basis en van het middelste gedeelte der linker kamer; bij nagenoeg alle gedaanteveranderingen wordt de punt algerond. Ook heeft er binnen in het hart eene gedaanteverandering der holten plaats. Bij verwijding der linker kamer wordt namelijk het septum ventriculorum naar de regter kamer toegewelfd . zoodat deze laatste holte aanmerkelijk vernaauwd is, terwijl haar ronus artcriosus eene des te grootere verwijding aanbiedt. De inhoud van het hypertrophische hart is donker, krummelachtig bloed, zonder vaste bloedstremsels en bij stoornissen in den bloedsomloop

Sluiten