Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

door de longen, met vezelstofstremsels vermengd. — De ligging van het hypertrophische hart verandert zich des te meer, hoe grooter en zwaarder het geworden is. Gewoonlijk daalt de punt meer ter linkerzijde naar beneden en rigt zich de basis meer regts, zoodat het hart eene meer horizontale houding verkrijgt. Dien teu gevolge woiden de vaten, die zich in het hart uitstorten, of uit hetzelve ontspringen, in eene abnormale rigting verplaatst, de longen, vooral de linker, door drukking op hare onderste kwab vernaauwd, het diaphragma neergedrukt en daardoor de buiksingewanden benadeeld.

Als oorzaken der hypertrophie van het hart, kan men alle omstandigheden opgeven, die de werkzaamheid van het hart aanmerkelijk, duurzaam of bij herhaling verhoogen. Inzonderheid doen zulks mechanische hinderpalen in het hart zelf (insufnciëntie der klapvliezen en stenosis der mondingen), of in de groote slagaderlijke vaatstammen (vernaauwing, obliteratie, aneurysmata), of in de Ion g h aar va ten (door naauwe borstkas, pleuritisch exsudaat, emphysema en bronchiëctasie, verharde hepatisatie enz.). Overigens staan deze hinderpalen in den bloedsomloop volstrekt niet altijd in eene gelijke verhouding tot de grootte der hypertrophie. Dikwijls ontstaat er namelijk bij geringe belemmeringen eene belangrijke hypertrophie, en omgekeerd, bij aanmerkelijke hinderpalen, eene geringe vergrooting van het hart. Verder slepen ook ontstekingen van het peri- en endocardium hypertrophie van het hart na zich, evenzeer kan zij door eene overmatige inner va tic (van centralen of gereflecteerden oorsprong) veroorzaakt worden (d. i. de primaire hypertrophie), zoo als: door misbruik van sterke dranken, uitspattingen in de geslachtsdrift en onanie, aanhoudende spierbewegingen (vooral der armen), misschien ook door een aan plastische bestanddeelen rijker en prikkelender bloed, door gemoedsaandoeningen, die hartkloppingen opwekken (vooral bij prikkelbare voorwerpen) enz. — Het meest komt de hypertrophie van het hart bij het mannelijke geslacht en in volwassen leeftijd voor, misschien omdat zich hier ook de meeste peri- en endocarditides, met hare gevolgen vertoonen. — De eigenlijke opvolgende ziektetoestanden der hypertrophie van het hart, moet men behoorlijk vali de verschijnselen, die door de mechanische hinderpalen in den bloedsomloop veroorzaakt worden (bij de secundaire hypertrophie) ondeischeiden. Deze laatsten bestaan hoofdzakelijk in mechanische stases in het aderlijke vaatstelsel, catarrhi, bloedingen, vergrooting van bloedrijke organen (lever, milt, nieren), hydropische afscheidingen enz. Daarentegen veroorzaakt de zuivere hypertrophie van het hart, wanneer overigens geene verdere veranderingen in het hart of 111 andere belangrijke organen aanwezig zijn, slechts ten gevolge dei versnelde en met meerdere kracht plaats hebbende circulatie, eene snellere stofverwisseling, snellere ademhaling, vermeerderde wauriteontwikkeling, levendiger kleur der huid, groote neiging tot hjpeiaemiën en ontstekingen. Somtijds brengt ook de drukking van een sterk vergroot hart op de longen, moeijelijkheden in de ademhaling te weeg. Zoodra echter, na langdurig bestaan en bij eenen aanmerkeJijken graad der hypertrophie eene passive verwijding met vermin-

Sluiten