Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

derde zauientrekkingskracht, ten gevolge van Veefselverandeiing deispiermassa, tot stand is gekomen, grijpen er stases in het aderlijke vaatstelsel en hydropische verschijnselen plaats (zie bij verwijding van het hart). Zoo treden er eerst met het verbroken evenwigt tusschen den slagaderlijken en aderlijken bloedsomloop, belangrijke veranderingen voor den dag. — De dood volgt bij hypertrophie van het hart: door verlamming of' ruptuur van dit ingewand (zeldzaam), door hersen- of longbloeding, longenoedeem, hydrops; niet zelden wordt er reeds vroeger door pneumonie of pericarditis aan het leven een einde gemaakt, dan wel door eene bloote hypertrophie zou geschied zijn.

Ziekteverschijnselen. Bij eene matige hypertrophie van het hart merkt de lijder zijne ziekte in het geheel niet op, en slechts bij psychische of ligchamelijke opwekkingen treedt er eene hevige hartklopping, somtijds met pijn en drukking in de hartstreek, alsmede met de gevolgen der versnelde en versterkte werkzaamheid van het hart (klopping der kropslagaders, roodheid en hitte van het gezigt, hoofdpijn, duizeligheid , oorensuizing en glinstering voor de oogen, dyspnoe enz.) in. Bij hoogere graden van hypertrophie is de hevige hartklopping aanhoudend en dikwijls zeer lastig (vooral bij ligging op de linker zijde); er blijft een gevoel van zwaarte, drukking en angst in de hartstreek, ook treedt er van tijd tot tijd op die plaats eene plotselinge , stekende , scheurende of doffe pijn in. De linker arm is dikwijls als ingeslapen, en de linker schouder doet somtijds pijn. Maar al deze en nog vele andere subjective en functionele (inzonderheid abdominaal-) verschijnselen hebben geene groote waarde, daar zij alle ontbreken en bij vele andere borst- en hartziekten voorkomen kunnen ; zelfs kan er hypertrophie zonder sterkere hartklopping bestaan. Van veel belang zijn daarentegen de natuurkundige teekenen.

Bezigtiging. Sterke welving van de hartstreek wordt alleen bij aanmerkelijke hypertrophie van het hart en eenen dunnen, medegevenden wand der borstholte waargenomen. — Zigtbare en vermeerderde uitbreiding van den hartslag, dikwijls meer naar de linker zijde en naar beneden, als ook menigmaal op verscheidene plaatsen tegelijk (zie later bij hartziekten).

Betasting. Sterk aanslaan van het hart met siddering van den borstwand en eene over eene grootere uitgestrektheid verbreide (onder meerdere vingertoppen voelbare) impulsie van het hart. — Men onderzoeke de sterkte van den hartslag niet alleen met de hand en de vingertoppen, maar ook door middel van het opgelegde oor. Het hypertrophische hart schudt alsdan bij zijne zamentrekking liet opgelegde hoofd zeer sterk, ligt het met de borstkas in de hoogte en doet niet zelden daarbij eenen metaalklank liooren.

Percussie. De ledige liarttoon is in eenen grooteren omvang hoorbaar, het zij meer in de breedte of in de lengte uitgestrekt. Hij kan door emphysema der longen bedekt worden. — Somtijds hoort men bij de percussie van de linker, door het hypertrophische hart te zamengedrukte long, eenen korteren en tympanitischen toon; niet alzoo bij de percussie boven de regter long.

Auscultatie. De hypertrophie van het hart alleen brengt nimmer een afwijkend geluid te weeg (deze hangen daarbij altijd van gebreken der klapvliezen en ostia af); maar niet zelden is de Iste toon onduidelijk, dof en langer gerekt; de 2de, kort afgebroken toon volgt snel op den eersten. Meestal worden de harttoonen in eenen grooteren omvang dikwijls over de geheele borst verspreid, waargenomen.

/S) Hypertrophie der spiervezelen van het darmkanaal komt inzonderheid boven langzaam ontstane vernaauwingen voor, als ook onder chronische ontstekingen van het slijmvlies of van het weivliezig bekleedsel. Men treft haar het meest in den slokdarm

Sluiten