Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

schap van het hart (bij drukking op hetzelve door exsudaat m het hartezakje of vreemde vormsels, vergroeijing tussehen het hart en het pericardïum). — Chlorose, tuberculosis , uitputting der bloedmassa door vezelstofexsudatie veroorzaken zelden atrophie van het hart, daarentegen brengen zij wel vernaauwing der holten te weeg.

Ziekteverschijnselen. De bezigtiging laat, zelfs bij eene groote vermagering en wijde tusschenribbige ruimten, den hartslag met waarnemen of slechts bij eene bijzondere opwekking van de werkzaamheid van het hart. Bii de betasting voelt men de irapulsie van het hart slechts zwak en tot eene kleine ruimte beperkt. - De percussie (d.e zeer naauwkeurig in het werk gesteld moet worden, dewijl zij nog alleen eenige zekerheid kan verschaffen) doet de ledige toon van het hart tot eene kleinere ruimte beperkt vinden dan bij eene normale grootte van het hart plaats heeft — De auscultatie levert geene bepaalde teekenen op. - Bij deze verschijnselen voegen zich somtijds nog: een langzame, kleine pols, die reeds bij eene geringe prikkeling zeer versneld en sidderend wordt, geringe warmteontwikkeling, voortdurend gevoel van koude, flaauwten enz.

S) Atrophie der spier vliezen (van de maag, het da rmkanaal, de pisblaas) kenmerkt zich door groote bleekheid, dunheid, verscheurbaarheid, en kan ontstaan: door sterke en aanhoudende uitrekking, door eene te zwakke innervatie, bij ziekten der hersenen en van het ruggemerg, ten gevolge van ontsteking van het onderliggend sliim- of weivlies enz. .

y) Atrophie der baarmoeder. De tegennatuurlijke kleinheid der baarmoeder is aangeboren en als eene teruggeblevene ontwikkeling te beschouwen, - waarbij hare zelfstandigheid vast, diet bloedledig, het slijmvlies glad, teeder, zonder blaasjes en plooiien ' de geheele uterus, maar vooral de hals en hel. schcedegedeelte klein is, de ovaria insgelijks atrophisch zijn; — of zij is verkregen. Deze laatste is of eene ouderdomsatrophie (met weekheid van het weefsel en rigiditeit der vaten; apoplexia semhs) of eene vroegtijdige uterinaal-atrophie. Deze kan met of zonder verwijding en vernaauwing der holte bestaan (eenvoud,ge, concentrische én excentrische atrophie); zij kan de gclieele baa«ioeder gelijkmatig of inzonderheid het scheedegedeelte aandoen. De ooi zaken dezer atrophie kunnen zijn: uitputting van den uterus door herhaalde, spoedig op elkander volgende, vooral moeijehjke baringen, ontstekingen van het slijmvlies, van het weivliesbekleedsel en de aderen der baarmoeder (na puerperaalziekten), verstopping van den baarmoedermond en uitzetting der holte Hierbij is liet weefsel der baarmoeder digter, lederachtig taai, of bijzonder murw en week. Altijd gaat deze toestand der baarmoeder met atrophie der eijeisto e i gepaard, terwijl het omgekeerde (atrophie van den baarmoedei bij die der ovaria) volstrekt niet noodzakelijk is.

Atrophie van het scheedegedeelte wordt, volgens wmNrn, somtijds te weeg gebragt door de uitzetting en rekking , die het ten gevolge der consecutive plaatsverandering van den uterus, bij vei glooiingen der eijerstokken en bij groote baarmoedeifibroiden ondergaat. Zij kenmerkt zich bij eene gelijktijdige verlenging der scheede vooral door de verkleining van het seheedegedeeltc, de kegelvormige vernaauwing der scheede OP de plaats van hJr gewelf, en bereikt somtijds eenen zoo hoogen graad , dat er langzamerhand scheidingen van den zamenhang in

Sluiten