Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

linker boezem, stilstand van bloed in de longen, verwijding der longslagader en van het regter hart (somtijds voortgaande tot insufficientie van het driepuntig klapvlies), hypertrophie der regter kamer, bloedstilstand in het aderlijke vaatstelsel enz. (II. bl. 106).

Ziekteverschijnselen: diastolisch geruisch in de linker kamer, dat somtijds zoo lang gerekt is, dat het zelfs den eersten harttoon in zich opneemt, en slechts voor een oogenblik, gedurende de systole, wordt afgebroken; versterking van den tweeden pulmonaaltoon (terwijl de tweede toon der aorta zwakker is); het hart breeder ; de hartslag sterker en uitgebreider; somtijds kattengespin en spinnewielgesnor; kleine pols. — Daar deze stenosis meestal met insullicientie van het mytervormig klapvlies verbonden is, hoort men een systoliscli en diastolisch geruisch boven de linker kamer.

/S) Stenosis van den mond der aorta, die het uitpersen van het bloed uit de linker kamer belemmert, moet verwijding en hij— pertrophie (excentrische hypertrophie) dezer kamer en daardoor vergrooting van het hart in de lengtedoormeting veroorzaken. Verder geeft zij aanleiding tot gebrek aan bloed in de slagaderen, derhalve tot eenen kleinen, ledigen, ligt wegdrukbaren pols, anaemie van edele organen, flaauwten, koude (vooral der voeten en handen) enz.

Ziekteverschijnselen. Geruisch in de plaats van den eersten toon der aorta in de linker kamer; de tweede aörtatoön verzwakt; het hart verlengd; de hartslag een weinig versterkt en meestal iets lager dan gewoonlijk te bespeuren (onder de 6de rib); de pols klein, ledig, gemakkelijk weg te drukken, gonzend.

y) Stenosis der regter aderlijke monding, is eene deizeldzame vernaauwingen en sleept dezelfde schadelijke gevolgen na zich, als de insufficientie van het driepuntige klapvlies (II. bl. 106), die ook gewoonlijk met deze stenosis verbonden is. —- Hierbij moet zich een diastolisch geruisch in de regter kamer doen hooien.

<?) Stenosis van de monding der longslagader is nog slechts zeer zelden bekend geworden, zij moet excentrische hypertrophie van het regter hart, misschien ook insufficientie van het driepuntige klapvlies en eene belangrijke venositeit te weeg brengen. Daarbij zal men ook een geruisch in de plaats van den eersten toon der longslagader en regter hartekamer moeten waarnemen.

NB. Stenosis en insufficientie, te gelijk aan de monding der longslagader en der aorta, nam S. waar, bij eenen uitstekend blaauwzuchtigen man (met algemeene waterzucht), die eene foetale opening in het bovenste gedeelte van het tusschenschot der liartekamers had, door welke een gedeelte van het bloed, dat reeds in de aorta was, tot in de regter kamer terug vloeide, alwaar het waarschijnlijk endocarditis met cxsudatie aan het ostium pulmonale veroorzaakt had.

3) Verwijdingen en vernaauwingen <ler vaten. (i) Verwijdingen der slagaders.

De arteriëetasie is in de minste gevallen eene eenvoudige, door bloedovervulling en versterkte werkzaamheid van het hart (waardoor misschien de elasticiteit en contractiliteit der wanden verloren gaan) te weeg gebragte dilatatie der slagader (wel alleen in de art. /ml-

Sluiten