Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gedeeltelijk of geheel (door drukking) verloren gaat of' daarentegen versterkt wordt.

A. herniosum s. mixlum inlernum, gevormd, doordien de inwendige vaatrok, even als eene hernia, door eene opening van den middelsten en uitwendigen rok, naar buiten wordt voortgedreven, bestaat er, volgens rokitansky, in dien zin volstrekt niet. Daarentegen zou er slechts op die wijze een a. herniosum kunnen aangenomen worden, dat het eene uithui- ' ging (van secundaire of tertiaire vorming) van den inwendigen vaatrok daarstelt, die door de verscheurde kringvezelen heendringt en met de celwijze scheede vergroeit.

A. traumaticum, door beleedigingen ontstaan (kneuzing, rekking, schudding), vooral in de slagaderen der onderste ledematen, komt waarschijnlijk door verlamming van den kringvezelrok met vaneenwijking der vezelen, misschien ook door eene gedeeltelijke verscheuring derzelven , met ongeschondenheid der beide andere vaatrokken, tot stand; het is dus een a. mixtum.

III. Aneurysma spurium: door eene beleediging der slagader is het bloed in het omhullingscelweefsel uitgestort, en dit extravasaat verzamelt zich in eene door verscheuring van het celweefsel gevormde holte, terwijl de omtrek meestal nog met bloed geïnfiltreerd is (a. spurium diffusam, primitivum). Meestal voegt zich hier eene in koudvurige verwoesting eindigende ontsteking en doodelijke nabloeding bij; zeldzaam komt er sluiting der slagader en etterige ontsteking in den omtrek tot stand. Somtijds verdigt zich het weefsel ten gevolge eener reactive ontsteking rondom het extravasaat, en wordt dit ingesloten (a. spurium circumscriptum, consecutivum).— [Scarpa's aneurysma spurium circumscriptum, sacciforme bestaat in eene uitbuiging der celwijze scheede, na verwoesting van den inwendigen en kringvezelrok]. — Tot deze aneurysmata behoort ook nog: het a. spurium varicosum (varix aneurysmalicus; a. per iransfusionem s. anastomosin), dat in eene gemeenschapsoefening tusschen eene slagader en ader bestaat. Dit komt, het zij door eene verwonding (vooral bij. aderlating op den arm, tusschen de art. braclüalis en de vena mediana, bij beensplintering en kneuzing) of ten gevolge van doorbraak eener ziekelijk aangedane slagader, in eene reeds vroeger met haar vergroeide ader (aan de art. cruralis, aorta abdominalis) tot stand, en is, dien ten gevolge, een traumatisch of spontaan a. varicosum. De gemeenschap tusschen de slagader en ader is of middellijk, en heeft door een a. spurium circumscriptum (d. i. het eigenlijke a. varicosum) plaatsj of zij is onmiddellijk, ten gevolge van zamengroeijing der beide vaten, waarbij de ader op de hoogte der gemeenschapsopeuing tot eenen rondachtigen, de grootte eener hazel- tot die eener walnoot hebbenden zak (varix aneunysmaticus) is uitgezet. Tevens verwijdt zich de ader allengs, eerst onder, daarna ook boven de plaats van gemeenschap, hare wanden worden dikker en stijf (door de afzetting van nieuwe lagen van inwendigen vaatrok of door een ontstekingachtig, zich organiserend exsudaat) en zij verkrijgt een op dat der slagaderen gelijkend aanzien. De slagader is daarentegen beneden de plaats vernaauwd , dunner, slap van wanden.

De inhoud der aneurysmata (inzonderheid der zakvormige, door middel van een' hals met de slagader vereenigdc) bestaat in: vezelstofstremsels in concentrische lagen, van welke de buitenste (de oudste) digt, compact, lederachtig taai, droog, vaal of witachtig- van kleur, somtijds zelfs eeltachtig, verheend en met den wand van het aneurysma vergroeid, of tot renen gelen of witachtigen brij verweekt zijn, terwijl de meer inwendige lageti (de nieuwere) altijd losser, vochtiger en rooder worden, hoe meer zij naar binnen voortgaan en de binnenste (de jongste) eindelijk op versche bloedstremsels gelijken. Tusschen deze lagen vezelstof, bevinden zich

Sluiten