Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ook hier en daar lagen van eene met den inwendigen vaatrok overeenkomende stof, (excederende nederzetting). De takken, die uit eene aneurysmatische slagader ontspruiten, ondergaan niet zelden eene vernaauwing en sluiting (obliteratie), deels dooi de nederzetting zelve, of door vezelstofstremsels, deels door verplaatsing en za. mendrukking hunner mondingen, en door ontstekingsproducten. — De naburige deelen van het aneurysma worden van hunne plaats verdrongen of gedrukt, waardoor stoornissen in de verrigtingen, vernaauwing van holten en kanalen, ontsteking, verdigting en verdikking, atrophie en verdorring, opslorping (detritus, zelfs der beenderen) enz., kunnen veroorzaakt worden.— Uitgangen zijn: de dood, het zij alleen door de opvolgende aandoeningen, als: koudvuur, hydrops, verlammingen enz., of door spontane opening (bersting, verscheuring) van het aneurysma, met opvolgende veibloeding of in verzwering en koudvuur overgaande ontsteking. De opening is het gevolg van overmatige uitrekking, of van ontsteking en verweeking, of van opslorping en korstvorming in den wand der holte. Spontane genezing moet tot stand komen: door drukking van den aneurysmatischen zak op de slagader, boven of beneden, waardoor langzamerhand hare holte verkleint en zij eindelijk te zamen met het aneurysma oblitereert; door volledige opvulling deiholte met een vezelstofstremsel, aan welks binnenste oppervlakte zich eene laag vormt, die de plaats van den inwendigen vaatrok bekleedt, waarna het aneurysma en eindelijk ook het vat zelf te zamenschrompelt; door koudvurige verwoesting van het aneurysma en obliteratie der slagader, ten gevolge van hare ontsteking. — Dc menigvuldigheid der aneurysmata ligt zich, volgens kokitansky, naar die van het ncderzettings- en atheromateuse proces (I. bl. 2Ü3), vooral is het mannelijke geslacht, en wel bijzonder, tusschen het 30-60slc levensjaar, aan aneurysmata onderhevig, die somtijds op eene byzondere diathesis schijnen te berusten.

b) Vernaauwing en sluiting der slagaderen.

De vernaauwingen in het slagaderlijke stelsel komen aangeboren, vooral in de art. aorta (descendens), het meest bij de vrouwelijke sexe, met eene in het oog vallende dunheid en weekheid deislagaderlijke wanden voor, blijven gedurende den kinderlijken teeltijd geheel onopgemerkt en veroorzaken gewoonlijk eerst in de jaren der huwbaarheid verwijding van het linker hart, die zich met eene achterlijke ontwikkeling (vooral van de geslachtswerktuigen) verbïndt. De verkregen vernaauwing en sluiting wordt veroorzaakt": 1) door eenvoudige 11 teruggang in ontwikkeling (involutie) der slagader, bij gebrek aan bloed in dezelve, zoo als dit in de slagaderen van uitterende en atrophische organen en bij de instelling van eenen collateralen bloedsomloop geschiedt; 2) door ziekelijke aandoening der vaatrokken, bij het nederzettingsproces (I. bl. 293) en de ontsteking (1. bl. 291); door verstopping ten gevolge van de vorming van bloedstremsels; 4) door drukking" op de slagader (door vergroote organen, gezwellen enz.).

Sluiten