Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De maag is somtijds, ten gevolge eener aangeboren, ringvormige insnoering in een cardia- en pylorus-gedeelte, menigmaal zelfs in verscheidene zakken verdeeld (die niet door opblazing te zamensmelten). Toevallig veroorzaakte misvormingen der maag hangen van hare vernaauwing en verwijding (II. bl. 128) af. — De ligging der maag wordt veranderd bij uitzakkingen en breuken, bij verscheuring door vergroote buiks- en borstingewandcn, exsudaten en gezwellen, door trekking bij vergroeijingen, vooral door het groote net en den dwarsen karteldarm, door spontane afzakking bij vermeerdering van omvang en zwaarte der maag, inzonderheid bij den bewegelijken scirrhus pylori.

In het darmkanaal komen de veelvuldigste plaatsveranderingen voor, en wel: bij de darmbreuken (uit- en inwendige), door draaijing van den darm om zijne as of om het darmscheil, of om een' anderen darm; ten gevolge van invaginatie, prolapsus, aanhechting, wegtrekking of verschuiving. — De gedaante van het darmkanaal is bij zijne verwijdingen en vernaauwingen (II. bl. 128 veranderd.

Da rminkokering, intussusceptie, volvulus, inschuiving, bestaat in het inschuiven eener darmlis in de holte van eene anclere, naar boven of naar onderen. Vele dezer invaginatiën, vooral die, welke men in kinder-lijken aantreft, zijn eerst gedurende den doodstrijd ontstaan (I. bl. 13), en vertoonen geen spoor van reactie verschijnselen. De wezenlijk ziekelijke, dikwijls (door koudvuur) plotseling met den dood eindigende darminschuivingen, vertoonen daarentegen lievige verschijnselen van ontsteking (vooral van het ingeschoven stuk) en, ten gevolge der opzwelling en uitzweeting, eene rondgaande beklemming (meestal daar, waar de darm in de holte van den anderen treedt), alsmede zamenkleving der beide darmlissen. De oorzaak der invaginatie, die zoowel in het dunne als in het dikke darmkanaal voorkomt, en gewoonlijk van boven naar beneden plaats heeft, zou in eene aanmerkelijke vernaauwing en vlugheid van beweging van eene darmlis gelegen zijn, waardoor zij in het kanaal der naastvolgcnde lis indringt; of in eene belangrijke verwijding en verslapping van een gedeelte, zoodat het naast aangrenzende, naauwere, er in zakt; diarrhoeën stellen in den regel de voornaamste aanleidende oorzaak daar. Elke intussusceptie bestaat uit drie darmwanden: de uitwendige (d. i. de scheede van den volvulus, of het intussuscipiens) is met zijne slijmvliesoppervlakte naar dezelfde oppervlakte der middelste laag (d. i. het uittredende of omgestulpte kanaal) gekeerd, terwijl deze laatste en dc inwendige laag (d. i. het intredende kanaal, met het lutnen van den darm) elkander met hare weiviiesoppervlakten aanraken, en een stuk te zamengeplooid en verwrongen darmscheil tusschen zich hebben. De inwendige en middelste laag heet en ook te zamen het inlussu s ceptum of de eigenlijke volvulus. Altijd vormt zich de volvulus ten koste der scheede; want het intredende kanaal gaat aan zijn vrije uiteinde, bij het intreden en voortdringen, niet in het uittredende over, maar dit laatste wordt door het ombuigen der scheede, op de plaats der intreding van den volvulus gevormd (de scheede schuift over den volvulus heen). Het medegevoerde darmscheil trekt den volvulus steeds naar eene zijde, zoodat deze nimmer parallel met de scheede loopt, maar altijd sterker gebogen is; daarom ligt ook de monding van den volvulus niet in het midden der scheede , maar digter bij de plaats van inplanting van het darmscheil, £n is zij ook spleetvormig. De genezing der intussusceptie kan op de volgende wijze tot stand komen : de geheel en al koudvurig ontaarde volvulus wordt afg'estooten en langs het darmkanaal uitgevoerd, nadat er, op de plaats zijner intreding, eene vergroeiing (in den vorm

Sluiten