Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

3) Scheidingen van den zamenJiaiig in liet

vaatstelsel.

Dc slagaderen zijn, behalve aan traumatische beleedigingen en bersting, ook aan eene spontane scheuring onderhevig, die, volgens rokitansky, door de volgende oorzaken kan te weeg gebragt worden: door bloedovervulling van het kanaal, bij een tecder maaksel der gezamenlijke vaatrokken en gelijktijdige naauwheid der slagader, — door ziekelijke ontaarding der rokken, waarbij de celwijze schecde zich ten gevolge van chronische ontsteking van de overige rokken afscheidt, en deze laatste daarop inscheuren, of waarbij de drie rokken te zamen veranderd zijn en gelijktijdig bersten,— door verweeking van het weefsel, dat de slagader omgeeft, bij losse zwelling van den vaatwand door imbibitie van vloeistoffen, die in den omtrek gevormd zijn.

Verscheuring der aorta, vooral van den voorwand van het opstijgende gedeelte, komt, volgens engel, bij ziekten van den kringvezelrok tot stand, vooral in die gevallen, waar tevens hypertrophie van het linker hart bestaat. Die ziekten van den kringvezelrok zijn: atrophie, die na ontstekingen van de celwijze scheede achterblijft of een verschijnsel van den hoogen ouderdom is, de zoogen. atheromateuse ontaarding en de «gedeeltelijke verbeening der vaatrokken. De verscheuringen grijpen derhalve meestal in verwijde slagaderen en in het opstijgende gedeelte der aorta plaats (alwaar de voeding van den kringvezelrok, ten gevolge van pericarditis, veel geleden heeft).— De verscheuring der kleinere slagaderen is gewoonlijk het gevolg van wegknaging der vaatrokken door etter of ichor, van verweeking ten gevolge van ontsteking, of zij stelt den uitgang daar eener belangrijke, aneurysmatische uitzetting. — De verscheuringen der haarvaten (1. bl. 106enII. bl. 39) berusten ook zeer dikwijls op ziekelijke ontaardingen hunner wanden, en deze bestaan in: rigiditeit en verbeening, atheromateuse ontaarding, vetzucht.

b) De aderen zijn in vergelijking met de slagaderen zeer zelden aan verscheuring onderhevig, dewijl de ziekelijke ontaarding der aderlijke rokken eene zeldzaamheid is en de drukking, door het bloed uitgeoefend, zoo veel zwakker is. Het meest komt nog de bersting van varices voor.

4) Doorboringen in de wanden van holle

werktuigen.

De doorboringen, die geene werktuigelijke kracht, hoe gering ook, zoo als de verscheuring en bersting noodig hebben, om tot stand te komen, zijn het gevolgNan atrophie, van verweeking of verzwering.

Volgens engel brengt iedere zweer, vooral die der slijmvliezen en bijna altijd die der weivliezen, onder zekere omstandigheden, doorboring te weeg. Deze omstandigheden bestaan in eene volkomene bloedledigheid van de grondvlakte der zweer, bet zij dat deze reeds voor den aanvang der verzweving bestond of eerst door baar veroorzaakt werd. Daarom brengen zoo-

11 *

Sluiten