Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

hoofdzakelijk als subjective zintuigsgewaarwordingen, zoogen. zinsbedrog , en kan opgewekt worden:

1) door prikkeling van zintuigszenuwen [b. v. oorensuizen bij het zien in eene diepte];

2) door prikkeling van gevoelszenuw en [b. v. gewaarwording van licht, bij het galvaniseren van den nerv. infraorbilalis];

3) door prikkeling van spinale (en sympathische?) centripetaal-leidende zenuwen [b. v. gezigts- en gehoorsmisleiding, bij ziekten van den onderbuik?)

/3) Medegevoel in het cercbro-spinaal zenuwstelsel; het treedt als

abnormale gewaarwording, pijn te voorschijn en kan opgewekt worden :

1) door prikkeling van zintuigszenuwen [b. v. pijn in de tanden, bij het hooien van schelle toonen];

2) door prikkeling van gevoelszenuwen [pijn in alle tanden, bij prikkeling der zenuw van eenen carieusen tand].

3) door prikkeling van spinale (en sympathische?) centripetaal-Ieidende zenuwen [b. v. pijn in de okselholte en den arm, bij hart- of leverontsteking],

NB. Of er ook terugkaatsing van de centripetaal-leidende zenuwen van het spinale en sympathische zenuwstelsel, op dergelijke vezelen van hetzelfde stelsel plaats liebbe, kan men niet met zekerheid beslissen, dewijl de prikkeling dier zenuwen geene bewuste gewaarwording veroorzaakt. Het is echter wel te vermoeden en misschien zijn daaraan de veruitgestrekte reflexbewegingen in deze zenuwstelsels toe te schrijven.

c) Terugkaatsing van motorische zenuwen op motorische, waardoor de zoogen. medebewegingen, tot somtijds in verlamde deelen, worden opgewekt. Ook hier heeft eene mededeeling van willekeurige aan onwillekeurige zenuwen, en omgekeerd plaats. Er hestaan:

cc) Medebewegingen in het willekeurige bewegingsstelsel, te weeg gebragt door willekeurig of onwillekeurig opgewekte bewegingen en voorkomende in den vorm van onwillekeurige zamentrekkingen in willekeurige spieren. Zij kunnen te voorschijn geroepen worden :

1) door prikkeling van willekeurige bewegingszenuwen [hiertoe behooren de ongeschikte en verkeerde bewegingen bij het uitvoeren van zeer eenvoudige spierwerkingen, die b. v. in de gramschap duidelijk zigtbaar zijn];

2) door prikkeling van onwillekeurige bewegingszenuwen (spinale en vasomotorische); hierbij zou men echter ook kunnen vermoeden, dat de sympathische beweging eene reflex- en geene medebeweging is [b. v. kramp in de onderste ledematen, bij zamentrekking der blaas],

(3) Medebewegingen in het onwillekeurige bewegingszenuwstelsel (spinale en vasomotorische), te weeg gebragt door willekeurige of onwillekeurige bewegingen , b. v. versnelde adeinhalings- en circulatie-beweging bij vermeerderde werkzaamheid van de spieren der ledematen enz. «

d) Terugkaatsing van bewegings- op gevoelszenuwen, waardoor de zoogen. reflexgewaarwordingen ontstaan. Deze mededeeling kan waarschijnlijk zdl^wcl van willekeurige, als van onwillekeurige bewegingszenuwen, aan gevoelszenuwen plaats hebben. Hiertoe behooren : kniepijn bij contractuur der heupspicreiij de stekende pijn in de zijde bij het loopen, opwek-

Sluiten