Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gevolge van stoornissen in de circulatie door de poortader, zich weder opent en eene bloedvoerende ader daarstelt. Deze laatste omstandigheid verdient ook eene behoorlijke opmerkzaamheid bij de paracentesis en de operatie der beklemde navelbreuk. — Even als de ronde leverband kan ook het lig. suspensorium vesicae (de vroegere Urachus), weder in een open kanaal veranderen en de urine door den navel doen ontlasten. Somtijds sluit zich dit kanaal ook in het geheel niet en behoudt dan eene opening in het navellikteeken. — De navel kan bij pasgeboren door zijne verzwering tot ontsteking der navelader (I. bl. 288) en pjaemie aanleiding geven. Bij ascites heeft men den navel zich somtijds eigenmagtig zien openen, om het vocht uit de buikholte te ontlasten. — Na obliteratie der aorta wordt er tusschen de takken der art. epigastrica sup. en inf., die anders alleen door haarvaten in de navelstreek met elkander gemeenschap hebben, een volledige collaterale bloedsomloop daargesteld (waarbij de verbindingstakken tot den omvang eener schrijfpen verwijd kunnen worden). — Abscessen tusschen de verschillende lagen van den buikwand verkrijgen somtijds een' zeer aanmerkelijken omvang; inzonderheid is de scheede van den m. rectus voor de afzakking van den etter (b. v. van caries van het borstbeen) en voor de vorming van congestieabscessen zeer geschikt. Vergroeijing van den voorwand dezer scheede met de peesachtige inschrijvingen, veroorlooft deze afzakking alleen aan de achterzijde; dewijl deze echter een weinig onder den navel ophoudt en de m. rectus daar vrij tegen het buikvlies aanligt, zakt de etter in dat geval tot in het losse celweefsel, dat de pisblaas omgeeft (byrtl). —Kloppende bewegingen aan den buik hangen van het hart af, of worden door de vernaauwde en zamengedrukte of aneurysmatisch verwijde aorta veroorzaakt. — Misvormingen aan den buik, zie I. bl. 45.

Onderzoek van den buik. Bij de bezigtiging van den buik moet men zoowel op deszelfs vorm (opzetting, inzakking) als op zijne bewegingen (ademhalings- of kloppende) letten. — De betasting,— door welke wij de tegenstandbieding en de warmte der buikbekleedselen, als ook de grootte, spanning, hardheid en gevoeligheid der buiksorganen en bestaande ziekelijke voortbrengselen, somtijds ook kloppingen kunnen waarnemen, — moet op de minstgevoelige plaatsen beginnen; dewijl niet zelden na de betasting der ziekelijke plaats, de geheele buik schijnbaar pijnlijk wordt. In de leverstreek voelt men somtijds hydatiden-siddering, die echter menigvuldiger bij eene sterke spanning van dunne buikbekleedselen door vloeistof in de buikholte, zelden door eijerstokswaterzucht wordt te weeg gebragt. Om vergroeijingen binnen de buikholte te ontdekken, vatte men de bekleedselen in eene groote plooi op en ligte ze van de onderliggende deelen in de hoogte. Vochtgolving ontstaat bij de aanwezigheid van vloeistoffen (ontstekingachtig exsudaat, water) in de buikholte, maar kan ook veroorzaakt worden door vloeistoffen in de verwijde maag en den blinden darm. Het voelen van vergroote (scrofuleuse) darmscheilsklieren door den buikwand henen, zal wel op eene verwisseling met harde drekmassa's berusten.— De percussie, die in verschillende houdingen van den

Sluiten