Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

de zijde van het buikvlies omgekruld. Kanker komt niet in de tuba voor, en zeer zelden kleine, hoogstens de grootte van erwten bereikende, plat rondachtige fibroiden. — Aan vernaauwin en verwijding (II. bl. 133) is de trompet, even als ieder ander spierachtig kanaal, onderhevig, llare gedaante- en plaatsverandering (II. bl. 149) is hoofdzakelijk van de vernaauwing en verwijding afhankelijk.

De ziekten der trompet zijn tot nog toe, gedurende het leven niet te herkennen, hoewel zij gedeeltelijk de oorzaak van onvruchtbaarheid en de bron van vele zenuwtoevallen kunnen zijn.

8) Eijerstok.

Het ovarium (I. bl. 373) is vooral in den middelbaren en ouderen leeftijd (naar bet schijnt inzonderheid ten gevolge van herhaalde congestiën, bij onbevredigde geslachtsdrift of te veelvuldige geslachtelijke opwekking) aan eenige ziekten onderhevig, wier bestaan, zoo lang zij niet een aanmerkelijk en uitwendig (door de buikbeldeedselen, den endeldarm of de scheede) waarneembaar gezwel vormen, ons duister blijft. Daar in den regel slechts een eijerstok ziek wordt, blijft daarbij zeer dikwijls de bevruchtingsvatbaarheid, evenals de' menstruatie voortduren. Ondertusschen stoort het zieke ovarium somwijlen de verrigtingen van naburige deelen (het darmkanaal, de pisblaas, de dijvaten en zenuwen) en wekt ook wel hysterische toevallen op. Het meest komt zwelling van den eijerstok, ten gevolge van de vorming van cysten (II. bl. 63) en areolaire kanker (1. bl. 200), beiden onder den naam van eijerstokswaterzucht, voor. — Atrophie van het ovarium komt door den ouderdom, bij uittering der baarmoeder, na ontsteking van den eijerstok door drukking tot stand. — De eijerstoks-ontsteking (oophoritis, I. bl. 373) bepaalt zich tot enkele blaasjes of strekt zich over het geheele orgaan uit; het eerste komt in den regel buiten het kraambed, het laatste in het puerperium voor (I. bl. 219). De puerperale oophoritis kan vcrettering en zelfs putrescentie van den cijeriSti°k/PN Z'C'L s^ePen- — Bloed vloeij ing binnen den eijerstok (II bl. 46) komt gewoonlijk in de Graafiaansche blaasjes voor, gedurende de menstruatie ook als een physiologisch bedrijf. — Somtijds is het ovarium aan eene fibroïde (ontstekingachtige) of scirrheuse verharding onderhevig (II. bl. 143). - Gedaante- en plaatsveranderingen (II. bl. 149) ondergaat de eijerstok het meest ten gevolge zijner vergrooting. — De ziekelijke producten, die in bet ovarium voorkomen, zijn: cysten, fibroïdweefsel (als likteekenweefsel, cartilagineuse verandering van het omhulsel en fibroïd) kanker, nimmer tuberkels.

4) Scliceric,

Van de ziekten der scheede, die grootendeels tot het gebied der heelkunde behooren (uitzakking, breuk, fistels, polypen, vergroeijing), is de catarrhale ontsteking (colpitis, elf tri t is, colei"s, I. bl. 352) de veelvuldigs te; zij brengt ligtrlijk blennorrhoe en "• 19

Sluiten