Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ALGEMEENE

ONTLEEDKUNDE,

LEER VAN DE SCHEIKUNDIGE EN MORPÜOLOGISCIIE BESTANDDEELEN

TAN HET

flIENSCHELIJK L1GCHAAM.

DOOR

Dr. JT. H E N Ij E,

Hoogleeraar in de Ontleedkunde enz. enz. te Heidelberg.

IN HET NEDERDÜITSCH OVERGEBRAGT,

ONDER MEDEWERKING VAX DEN SCHRIJVER GEDEELTELIJK OMGEWERKT EN MET AANTEEKENINGEN VOORZIEN

DOOR

Dr. C. E. IIEYflfSIUS,

Stadsgeneesheer te Amsterdam.

MET 5 PLATEN, OP STAAL GEGRAVEERDE AFBEELDINGEN BEVATTENDE, EN VELE IN DEN TEKST GEDRUKTE ÜOUTSNEÊFIGÏIREN.

EERSTE DEEL.

(nederl. maatschappij] i ter bevordering dek

\~ GENEESKUNST

AMSTERDAM, HENDRIK F li IJ L I N K. 1847.

Sluiten