Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VOORREDE

VA.T

DEN S C H R IJ V E R.

Het scheikundig gedeelte van het onderhavige werk is naar de handboeken van. Berzelius, Löwig en F. Simon ontworpen, en eigenlijk slechts een uittreksel daaruit.

Eenige voordeelen geloof ik echter ook op dit veld van wetenschappelijk onderzoek, hoewel mij eigene ondervinding niet ten dienste stond, daardoor te hebben verkregen, dat ik de resultaten van mikroskopische onderzoekingen ter beoordeeling der scheikundige heb gebezigd.

In het bijzonder anatomisch gedeelte volgt op eene , zooveel mogelijk zuiver dogmatische behandeling der daadzaken, aan het slot van elke afdeeling, een beknopt overzigt der bouwstoffen voor eene vergelijkende weefselleer, en eindelijk, met eene kleinere letter, de geschiedenis van den arbeid, welken het afzonderlijke onderwerp heeft opgeleverd. Bij het klierweefsel, dat tot nog toe aan geen aaneengeschakeld, eigenlijk histologisch onderzoek werd onderworpen, heb ik hierop eene uitzondering moeten maken. De vergelijkende anatomische feiten zijn slechts uit gastvrijheid hier opgenomen, vermits zij nog te gebrekkig zijn, om zelfstandig te verschijnen. Zeker zal deze openhartige bekentenis voldoende zijn, om tot medewerking uit te noodigen.

De geschiedkundige opgaven kwamen mij om gewigtige redenen onontbeerlijk voor. Bij onderzoekingen, welke steeds eene bijzondere oefening en toestellen vorderen, welke zich niet in alle handen bevinden, zijn autoriteiten niet geheel en al onverschillig, des te minder, naarmate de beschouwingen der verschillende waarnemers omtrent hetzelfde onderwerp meer uiteenloopen. Het was behoefte bevestiging te zoeken, waar zij zich vinden liet. En levert het niet de zekerste bevestiging op, wanneer vergetene

Sluiten