Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

vooronders Lelt, en de geschiedkundige ontwikkeling van onze tegenwoordige kennis der verschillende verrigtingen geheel onaangeroerd heeft gelaten. Hoewel ik met den hooggeachten Leidschen hoogleeraar dit laatste in het werk van Valentin niet goedkeur, meen ik echter op het standpunt, waarvan ik de behoeften van een groot gedeelte onzer vaderlandsche geneeskundigen heh leeren kennen en de dringende noodzakelijkheid van vertalingen inzie, juist in die streng bepaalde grenzen den grond te vinden, waarom ik mij in de keuze van Dr. Rooseboom bijzonder verheug. Geen handboek overphysiologie, dunkt mij, is meer geschikt, om eenen echt wetenschappelijken geest onder het grootere deel der geneeskundigen aan te wakkeren, en de behoefte aan grondige studie der zoogenaamde hulpwetenschappen krachtiger te doen gevoelen. Bepalen wij ons tot de histologie. Wanneer deze in Valentin's Lchrbuch hier en daar stuksgewijze ware opgenomen, dan zou men zich, zoo het boven aangevoerde waar is, al ligt met die verbrokkelde kennis tevreden hebben gesteld en aan eene grondige studie der histologie, als een op zichzelf staande tak der wetenschap, zou voor de meesten in den eersten tijd niet meer te denken zijn geweest; elke poging, om haar daartoe bij hen te verheffen, zou vruchteloos zijn gebleven. Thans echter is het er verre af, dat wij dit zouden willen beweren. De vertaling van Valentin's werk heeft de noodzakelijkheid van histologische kennis, door anderen reeds langzamerhand verlevendigd, krachtig tot het beAvustzijn der meesten gebragt. Daarom bestaat er thans meer dan ooit eene dringende behoefte aan een goedhistologischhandboek; daarom legde ik de hand aan het werk van Henle.

Reeds voor vier jaren werden er door mij voor de vertaling pogingen in het werk gesteld; zij bleven toen om boven aangeduide redenen vruchteloos; ook door anderen zullen er wel pogingen met hetzelfde gevolg zijn aangewend. Thans echter heeft Prof. J. van der Hoeven er de aandacht zelfs openlijk op gevestigd, dat Henle's Allgemeine Anatomie nog onvertaald bleef (1). Moeijelijk zouden wij eenen beteren waarborg voor de doelmatigheid onzer

(1) t. a. i>.

Sluiten