Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

behoefte voor de wetenschappelijke ontwikkeling onzer geneeskundigen ligt opgesloten, en zich daaruit geleidelijk laat bewijzen, wenschte ik er toch nog even op terug te komen, omdat de hedendaagsche kritiek die behoefte niet zoo levendig gevoelt, en steeds in de vrij algemeene kennis der nieuwere talen den grond meent te vinden, waarom zij dien arbeid ondoelmatig oordeelt en ze misschien alleen voor den vertaler nuttig vindt. Ontegenzeggelijk is dit eene vrij harde veroordeeling van hun werk, waarvoor niet allen ongevoelig zijn, die wel geenen grooten invloed uitoefent op diegenen, waarvoor de vertaling bestemd is, omdat deze over het algemeen, zoo als de ondervinding leert, in de kritiek minder belang stellen, maar toch dit groote nadeel aanbrengt, dat zij den meer wetenschappelijk ontwikkelde alles behalve tot eenen arbeid uiüokt, die eigenlijk voor hem bestemd is en in zijne handen het meest kon bijdragen, om den ijver onder onze geneeskundigen krachtig op te wekken en levendig te houden, die daarenboven tevens de eerste voorwaarde voor eenen uitgebreideren werkkring der kriLiek is. Het is een te levendige wensch van mij, dat de kritiek eenen grooten invloed bekome, ik gevoel te groote achting voor onze vaderlandsche geleerden, die hunnen tijd gedeeltelijk aan haar wijden, dan dat ik ook niet mijne beste pogingen zoude aanwenden, om haar daar, waar het zich laat bewijzen, dat zij eenezaak meestal van een minder gunstig gekozen standpunt beschouwt, zoo mogelijk tot eene juistere zienswijze te brengen. Tegen hare telkenmale uitgesprokene overtuiging, staat immers het groote debiet, zelfs van minder gelukkig geslaagde vertalingen als een hoogst belangrijk verschijnsel over. Men meene niet, dat ik van dit debiet melding maak, om het als een bewijs aan te voeren tegen de opinie van hen, die de kennis der levende talen als vrij algemeen bij de geneeskundigen vooronderstellen. Ten opzigte van het jongere geslacht en van de doctoren deel ik zelfs nagenoeg volkomen in hunne overtuiging. Maar welke zijn dan van dit belangrijke debiet de oorzaken? Ik werd door de kritiek dikwerf uitgelokt hierover rijpelijk na te denken, en het resultaat daarvan is geweest, dat ik niet ééne enkele, maar vele omstandigheden erkende, die elkander ondersteunen, en mede-

Sluiten