Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

IX

werken om liet debiet lot die hoogte te brengen. Vooreerst is de bekendheid met de Duitsche taal niet zoo algemeen, als men wel eens meent le moeten aannemen, wanneer men alleen het oog vestigt op de personen, in wier kring men zich beweegt. Er zijn behalve eenige doctoren, welke geen Duitsche boeken lezen, al lezen zij ook de overige talen, nog geneeskunst-oefenaren, plattelands heelmeesters , chirurgen en scheeps-doctoren, voor welker vorming vooral vroeger eene mindere zorg besteed is. Voor hen, als mannen van eenen wetenschappelijken stand, is de vertaling eene levensbehoefte; want zoo er niet vertaald wordt, bezitten zij niels. Maar ook zij, die met de Duitsche taal niet onbekend zijn, vormen een groot deel van de lezers van vertalingen. De inlandsche produktender pers toch worden door de boekverkoopers met meer zorg verspreid en komen meer onder het bereik der geneeskundigen, terwijl de meesten hunner van oorspronkelijke werken hoogstens den titel lezen of op eene andere wijze vernemen; de vertaling wekt daardoor eene grootere belangstelling op; eenig gevoel van nationaliteit, hoe laag tegenwoordig ook bij velen gezonken, brengt het hare bij om die belangstelling te verlevendigen. Vele geneeskundigen, die van grootere steden zijn verwijderd, door bezigheden en huiselijke zorgen aanhoudend zijn ingespannen, hebben door het gemis van genocgzamen tijd, en helaas ook soms van f>-eld, om behoorlijk aan de eisclien hunner wetenschap te voldoen, veel van hunnen wetenschappelijken ijver verloren. Z,ij zijn te weinig op de hoogte van den tijd, om voor zichzelve uit de hier en daar opgevangene titels eene keuze te doen. De kritiek helpt haar hier niet in ; die lectuur is noodzakelijk voor hen te vervelend en leidt voor hen Lot te weinig resultaten. In liet verschijnen eener vertaling echter zien zij eene keuze voor hen gedaan. De menigte van wetenschappelijke werken, voor hen een chaos, die het buitenland voortbrengt, levert bij een vertaling geene verschooning ■meer op, waarom men zich de ondervinding van latere jaren, die er in is nedergelegd, niet zoude eigen maken. Zij is een nationaal produkt geworden, dat te zeer door dezen en genen wordt geprezen, dan dat men zich aï niet spoedig schamen zou, het niet te bezitten, zoo men het althans in de oorspronkelijke taal mei heeft. Telkenmale komt de vertaling, of in de dagbladen haar

Sluiten