Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

plantaardige bestanddeelen genoemd. Onder de naaste bestanddeelen van Jiet plantenrijk zijn er wel is waar ook eenige, die uit niet meer dan twee grondstoffen, koolstof en waterstof, of koolstof en zuurstof, zijn zamengesteld; maar de stoffen, in welke de dierlijke weefsels en vloeistoffen het eerst worden ontleed, of welke door zekere scheikundige behandelingen uit de dierlijke weefsels en vloeistoffen w 01 den verkregen, zijn ten minste uit drie en nog menigvuldiger u't vier grondstoffen zamengesteld, uit koolstof, waterstof en zuurstof, waarbij in de meer zamengestelde nog stikstof komt.

^olgens de vroegere meening van fourciioy en anderen zijn deze diie ol \ ier bestanddeelen alle op eene gelijke wijze en even vast met elkander verbonden. De organische stoffen werden diensvolgens als diieledige (ternaire) en vierledige (qualcrnaire) verbindingen beschouwd. Zoo dit echter het geval ware, dan zouden zij niet alleen specifiek van de anorganische ligchamen verschillen, maar er zouden ook voor de bewerktuigde natuur geheel andere wetten der scheikundige aantrekking bestaan, dan voor de onbewerktuigde. Hierbij kon de wetenschap niet blijven berusten, en van verschillende kanten stelde men pogingen in het werk, om de verschijnselen in het gebied der organische scheikunde met de grondwetten der anorganische in overeenstemming te brengen.

gay-lussac verklaarde de organische zelfstandigheden regtstreeks \ooi \ereenigingen uit de bekende anorganische verbindingen, den «ether b. v. voor een mengsel uit koolwaterstof en water, het azijnzuur voor een mengsel uit kool-oxyde, water en koolwaterstof. berzklius beschouwt alle organische ligchamen, welke zuurstof bevatten , als oxyden van zamengestelde radicalen, of als verbindingen \an zoodanige oiyden. Een voorbeeld van zidk een zamengesteld i.idicaal, hetwelk in staat is om zoowel met waterstof als met zuurstof zuren te vormen, en hetwelk alle overige eigenschappen der eenvoudige zoutvormers bezit, kent men reeds lang in het cyanogenium, eene zelfstandigheid, welke uit een gelijk aantal atomen stikstof en koolstof bestaat. Op soortgelijke wijze kan men de organische zelfstandigheden, die uit koolstof, waterstof en zuurstof, of uil koolstof, stikstof en zuurstof bestaan, als verbindingen beschouwen van zuurstof met radicalen, die uit koolstof en waterstof ol uil koolslof en stikstof bestaan , al zijn zij ook uit andere hoe-

Sluiten