Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ontleed en dat ten koste Tan hare zuurstof het vroeger in den metaalstaat aanwezige ijzer geoxydeerd wordt, om zicli vervolgens met het zuur te verbinden.

Het eigenaardige der organische stollen ligt in het volgende:

1. In de wijze van ontstaan. Eene organische zelfstandigheid wordt slechts door de ontwikkeling van organismen gevormd, in de planten uit eenvoudige verbindingen, in dieren uit reeds georganiseerde plantaardige en dierlijke stoffen. De natuur der krachten, onder welker invloed in het levend ligchaam deze verbindingen tot stand komen, is niet bekend.

2. In de zamenstelling. Het onderscheid ligt niet alleen daarin, dat er een grooter aantal elementen, zoo als reeds is aangemerkt, tot de vorming van een organisch ligchaam wordt gebezigd, maar eigendominelijk is ook het groote aantal van atomen der elementen , welke in één atoom van een organisch ligchaam bevat zijn, in korte woorden, het groote atoomgewigt der laatsten. Daarbij zijn de verhoudingen, in welke de hoeveelheden der eenvoudige atomen in een organisch atoom tot elkander staan, meestal veel meer gezamengesteld, dan in anorganische verbindingen. In geen organisch ligchaam, dat uit zuurstof, waterstof en koolstof bestaat, is de hoeveelheid zuurstof voldoende, om de koolstof tot koolzuur en de waterstof tot water te oxyderen.

In het oogvallend is het verder, hoe dikwijls de eigenschappen van ligcliamen, die uit gelijke bestanddeelen zijn zamengesteld, aanmerkelijk uit een loopen. Zoo zijn b. v. suiker, zetmeel en gom uit volkomen gelijke hoeveelheden waterstof, koolstof en zuurstof zamengesteld, isomerisch. Ook zijn wijnsteenzuur en druivenzuur, versch en gestold eiwit isomere verbindingen. Dit duidt op een inwendig verschil in de rangschikking der atomen, hetwelk ook in vele gevallen kan worden aangetoond. Cyanzure ammonia en pisstof bevatten beide N/( C2 II8 02. De verbinding der atomen moet men zich in deze zelfstandigheden echter op de volgende wijze voorstellen :

In cyanzure ammonia N2 C2 0 -f- Na II80.

In pisstof C2 02 -f 2 (N2II4).

Verbindingen van dezen aard, in welke een gelijk aantal atomen op eene verschillende wijze gerangschikt is, worden metamere ge-

I. 2

Sluiten