Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

noemd. Ook kunnen twee verbindingen schijnbaar gelijk en toch verschillend zijn, doordien de eenvoudige atomen in beide wel is waar in dezelfde verhouding tot elkander staan, maar het absolute aantal verschilt. Dit zijn depolymere verbindingen. Citroenolie en terpen lijnolie bevatten beide koolstof en waterstof in verhouding van C10enIIi6, maar één atoom citroenolie beslaat uit Ci0Hlfi, en één atoom terpentijnolie uit C20H32. (Verg. Löwig, t. a. p. 11,750.)

5. Kenmerken zich de organische verbindingen door hare ligte ontleedbaarheid; deze is welligt slechts het gevolg van hare veelvoudige zamenstelling. De elementen behouden de neiging, om zich in meer eenvoudige verhoudingen en volgens de gewone wetten der verwantschap met elkander te vereenigen; telkens vormen er zich daarom koolzuur en water en de overblijvende atomen gaan nieuwe verbindingen aan, die later nog verder ontleed worden. Door hooge warmtegraden worden de organische zelfstandigheden ontleed. Yele scheikundig werkzame stoffen verbinden zich met sommige bestanddeelen derzelve en scheiden andere uit of veroorzaken, dat de andere nieuwe verbindingen aangaan, zoo als b. v. het zuringzuur, na de onttrekking van deszelfs water door zwavelzuur, in koolzuur en kooloiyde wordt ontleed. Maar ook zonder zoodanige invloeden, welke hier juist op dezelfde wijze werken als in de anorganische natuur, scheiden zich de organische verbindingen dikwijls bij de gewone temperatuur in nieuwe ligchamen van eene deels anorganische, deels organische zamenstelling. Men heeft aan de processen, door welke dit geschiedt, den naam van vrijwillige ontledingen gegeven, hoewel zij ook voor een gedeelte door bepaalde uitwendige middelen opgewekt en onderhouden worden en slechts zelden plaats grijpen, zonder dat de lucht, het water en eene matige temperatuur hunnen invloed op de organische zelfstandigheid uitoefenen.

Aan de chemische processen in de anorganische natuur sluiten zich het naast de zoogenaamde vrijwillige ontledingen aan, waarbij uit de lucht of het water, met welke de organische zelfstandigheid in aanraking is, elementen worden aangetrokken, ten koste van welke de scheikundige veranderingen plaats grijpen. Hiertoe behoort de oxydatie der aetherische oliën in de lucht, doordien een gedeelte van hare waterstof zich met de opgeslorpte zuurstof tot water ver-

Sluiten