Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

en water ontleed. Hiertoe behoort ook nog de verandering van suiker in melkzuur door middel van het slijmvlies der lebmaag 1).

Zeer veel overeenkomst met de besprokene ontledingen bezitten de processen van gisting en verrotting; zij komen met deze 1 ° daarin overeen, dat met name bij de wijngisting de suiker in twee stoffen, alkohol en koolzuur, wordt ontleed, welker gewigt met dat der suiker overeenkomt en 2°, dat de ontleding opgewekt en begunstigd wordt door eene zelfstandigheid, welke aan de nieuwe produkten geen deel neemt en slechts door hare aanwezigheid schijnt te werken: het ferment. De gisting en verrotting zijn echter van de eerstgenoemde ontledings-processen in de volgende twee punten onderscheiden: 1° dat de stof, welke de gisting veroorzaakt, onder zekere omstandigheden daarbij ontleed, onder andere daarentegen vermeerderd wordt en 2° dat het scheikundig proces vergezeld gaat van de ontwikkeling van eigenaardige organische voorwerpen van eene dierlijke of plantaardige natuur.

Op dezen oogenblik schijnt het nog niet mogelijk eene verklaring dezer ontledingen te geven en zicli voor te stellen, welke rol het platina, de zuren, het ferment speelen. Mitsciierlich omvat de ontledingen van dezen aard onder den naam van contactwerkingen, daar de ligchamen, onder welker invloed de ontleding geschiedt, niet door keurverwantschap, maar slechts door aanraking werkzaam zijn. Dit is juist, in zooverre als men het niet als eene verklaring, maar als eene benaming der daadzaak beschouwt. Berzelius kent aan de ligchamen, welke door contact werken, eene eigene kracht toe, welke hij de Icalalylische noemt. Dit is gevaarlijker, omdat daardoor onder één gezigtspunt feiten gebragt worden, die welligt op zeer verschillende wijze te verklaren zijn. Verbindingen en ontledingen door middel van platina-spons komen ook in de anorganische natuur voor, zoo als de bekende vereeniging der waterstof met de zuurtof, de ontleding van het waterstofsuperoxyde. Men is gewoon ze uit eene verdigting der gassoorten op de oppervlakte van het platina te verklaren ; dit is echter in geen geval op de overige contactwerkingen toepasselijk. Liebig beschouwt als algemeene oorzaak daarvan eene beweging of trilling, welke in verbindingen, welker

(1) Fkeiht, Comples rendus, 1839, VIII, 060.

Sluiten