Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

bestanddeelen slechts zwak verbonden zijn, de atomen uit elkander zou doen wijken, en eene Terbinding volgens nieuwe en meer natuurlijke rangschikkingen zou veroorzaken. Zulke trillingen zijn deels mechanische, deels worden zij door eene vloeistof, die ontleed wordt, en door de stroomingen, welke van deze uitgaan, voortgebragt. Tegen deze theorie laat zich veel inbrengen. Wel is waar zijn er stollen, die door eenvoudige aanraking of ligte verwarming worden ontleed, zoo als de knalzure zouten, chloorstikstof enz.; maar de ontleding van het waterstofsuperoxyde laat zich niet op deze wijze verklaren, daar zij slechts door weinige ligchamen (platina, goud, zilver, vezelstof) bewerkt wordt. Liebig voert eenige gevallen aan, waarin duidelijk het eene mengsel, terwijl het ontleedt wordt, het andere tot ontleding als het ware verleidt (1). Hij vermeldt b. v. hoe tin, hetwelk door salpeterzuur spoedig, maar door water slechts langzaam wordt geoxydeerd, bij deszelfs oxydatie in verdund salpeterzuur ook eene levendig plaats grijpende ontleding van het water veroorzaakt. Ook bij de gisting schijnt de eene ontleding van het ferment, de voorwaarde voor de andere, die der suiker, op te leveren. Maar de grond dezer mededeeling kan niet alleen de opgewekte trilling of beweging zijn. Zoo dit het geval ware, dan moest de gisting, eenmaal door ferment opgewekt, ook zonder ferment haren weg vervolgen, want de beweging in de deeltjes der suikeroplossing moest dezelfde werking uitoefenen, als de beweging in het ferment. Ook moesten, wanneer de zelfstandigheden, die met elkander in aanraking komen, slechts werkten door het opwekken van trillingen, de produkten der ontleding in alle gevallen dezelfde zijn. I)e produkten der verrotting zijn echter van die der drooge destillatie onderscheiden. Eindelijk laat Liebig's theorie de contactwrerking van het zwavelzuur geheel en al onverklaard. De nieuwe vorming van ferment bij de gisting vergelijkt Liebig met de vorming van oxalzuur uit oxamid (2). Zoo namelijk oxalzuur en oxamid met elkander in aanraking worden gebragt dan ontleedt het zuur het oxamid zoodanig, dat er met de bestand-

(1) Die organische Chemie in ihrer Anwendung wtf Agricultur unrl Physiologie■ Braunschw. 1810. S. 202—205.

(2) t. a. p. S. 318.

Sluiten