Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

en daarom kan dan ook de toetreding der zuurstof niet de eenige oorzaak der ontbinding zijn. Daarentegen maken deze proeven het waarschijnlijk, dat het beginsel, hetwelk door de lucht geleverd moet worden, zoo er rotting zal ontstaan, eene organische stof is. Wanneer echter eene organische stof de oorzaak der ontbinding is, dan mag men allezins het eerst aan de infusoriën denken, welker ontwikkeling inet de verrotting gelijken tred houdt. De ontbinding wordt aan andere stoffen medegedeeld door het overbrengen van infusoriën. De bederfwerende middelen zijn stoffen, die de infusoriën dooden, waarom dan ook indedaad alle vergiften antiseptica zijn en b. v. strychnine, hetwelk slechts voor infusoriën en niet voor planten een vergift is, wel de verrotting, maarniet de ontwikkeling van schimmels verhindert (Schwann). Of nu de infusoriën zelve, of hunne eijeren of eene in het algemeen levensvatbare organische stof in de lucht bevat zijn, is niet uit te maken. Zeker kan men zich moeijelijk voorstellen, dat in elke luchtbel al de soorten van planten en dieren bevat zijn, die zich mogelijkerwijze, naarmate van het chemische verschil der infusie, in welke zij geraken, daaruit kunnen ontwikkelen ; aan den anderen kant is ook het aannemen eener levende zelfstandigheid, die niet eigenaardig gevormd is, maar zich naar omstandigheden zóó of anders vormen kan, door geene daadzaken geregtvaardigd.

Intusschen is de ontleding door afgietseldiertjes of schimmels niet zoo op te vatten, als of alle verbindingen, die bij de verrotting ontstaan, onmiddellijk door het levensproces der dierlijke of plantaardige organismen voortgebragt worden; maar naardien zij aan de rottende zelfstandigheden zekere elementen onttrekken, stellen zij aan de overblijvende de gelegenheid open, om zich volgens hunne natuurlijke verwantschappen tot nieuwe zamenstellingen te vereenigen. Onder deze omstandigheden schijnt de ontleding zich ook tot die stoffen uit te strekken, welke in de rottende vloeistof opgelost zijn en door de infusoriën zelve niet worden aangeroerd. Piszuur wordt gedurende de rotting in blaauwzuur, pisstof en koolzure ammonia ontleed (Liebig).

Gisting is verrotting in eene suiker bevattende vloeistof, die met eene ontleding der suiker gepaard gaat. Elke rottende zelfstandigheid, die in eene suikeroplossing gcbragt wordt, veroorzaakt

Sluiten