Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

bleekgele massa indroogt, en vervolgens voor liet grootste gedeelte in water weder oplosbaar is, totdat er een gering slijmig gedeelte overblijft, hetwelk uit zwavelzure gestolde albumine bestaat. De oplossing is zuur, kleurloos, van eenen slijmigen smaak en stolt in de hitte volkomen. Ook het coagulum is zwavelzure gestolde albumine.

Verschillende versch nedergeslagene metaal-oxyden worden door bloedwei of eiwit opgelost, koperoxyde met eene blaauwe, ijzeroxydule met eene groenachtige, ijzeroxyde met eene roestgele kleur. Daar de albumine in de genoemde vloeistoffen reeds met alkali verbonden is, zoo beschouwt Berzelius deze oplosbare verbindingen als basische dubbelzouten. Versch eiwit lost in vele verhoudingen phosphorzuren kalk, op en vormt eerst met groote hoeveelheden van denzelven eene onoplosbare verbinding. De eigenschap van de albumine , om phosphorzuren kalk op te lossen, is in een physiologisch opzigt hoogst gewigtig.

In de meeste verbindingen met zuren is het eiwit gestremd. De zwavelzure oplosbare albumine wordt, zoo als vermeld is, door koken in zwavelzure gestremde albumine veranderd. Salpeterzuur en zoutzuur eiwit worden verkregen door behandeling van eiwit met de genoemde zuren. Koolzure albumine verkrijgt men, wanneer het eiwit, dat uit eene zure oplossing door middel van alkali is nedergeslagen, met water vermengd wordt, en hierdoor zoolang koolzuur wordt geleid, dat het eiwit is opgelost.

De verbindingen van de albumine met bases worden albuminaten genoemd. Met zuivere alkaliën vormt zij oplosbare verbindingen, welke met alkohol kunnen worden nedergeslagen. Wanneer versch eiwit met koolzure soda wordt vermengd, dan vormt er zich albumine-soda en koolzure albumine; wordt gestolde albumine met koolzure soda gekookt, dan ontwijkt het koolzuur, en er ontstaat albumine-soda, die opgelost wordt (Bird). Eveneens verhoudt zich de opgeloste albumine, volgens Mulder, tot de aarden metaalzouten. Zoo het zout onzijdig is, dan ontstaan er een albumine-metaaloxyde, dat onoplosbaar is, en eene oplosbare verbinding van albumine met het zuur van het metaalzout, die weggewasschen kan worden. Wanneer het metaalzout bij het serum van het bloed gevoegd wordt, en wanneer zijn oryde met de chloor, het phosphorzuur en zwavelzuur, welke zich in het bloed

Sluiten