Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zuringzure potascli, verhinderen zoowel in zmnengedrongene als in verdunde oplossingen de coagulatie van liet bloed; op dezelfde wijze werken de bijtende loogen; potascli- en sodahydraat houden, één deel op 1000 deelen bloed, de vezelstof vloeibaar (Prévost en üumas). De koolzure, azijnzure en zoutzure alkaliën verhinderen de stremming van het bloed. Zwavelzure alkaliën, wijnsteenzure zouten, borax en phosphorzure soda werken, in zamengedrongen toestand aangewend, op dezelfde wijze; in verdunde oplossingen daarentegen versnellen zij de stremming. Door zwavel-potassium en zwavel-ammonium blijft de vezelstof vloeibaar, even als ook door nitras potassae en jodium-potassium. Onder de metaalzouten werken zwavelzuur koper- en zinkoxyde, zwavelzuur ijzeroxydule, zoutzuur ijzeroxyde, blaauwstof-ijzer-potassium, azijnzuur lood- en zinkoxyde en braakwijnsteen de stremming tegen. Opiumoplossing en decoctum nucis vomicae oefenen geenen invloed op de stremming uit; zij wordt echter sneller voortgebragt door azijnzure morphine, salpeterzure strychnine, door een zamengedrongen afkooksel van digitalis en van tabak, eindelijk ook door laurierkerswater (Hamburger). Zamengedrongene en verdunde oplossingen van zetmeel, gom en suiker schijnen eveneens de stremming te bespoedigen, even als ook versche urine. Versche gal heft de stremming op.

In de spieren is de vezelstof met vaatrokjes, bloed en bindweefsel vermengd. De vezelstof van het bloed en de lymphe sluit bij het stremmen ongekleurde en gekleurde kogeltjes in. ^ an deze bijmengselen gezuiverd, verkrijgt men haar uit het bloed op verschillende wijzen. Bij zekere ziekelijke veranderingen van het bloed , bij zwangeren, en bij vele dieren, beginnen de kogeltjes, die specifiek zwaarder zijn dan de wei, reeds vóór de stremming onder het niveau der vloeistof te zinken. (1) Het bovenste stremmende oedeelte sluit alsdan geene of slechts zeer weinige kogeltjes in, is wit en vormt de zoogenaamde spekhuid, welke voor het grootste gedeelte uit vezelstof bestaat, met serum, dat er door afwassching van kan verwijderd worden, en vet (2). Kunstmatig kan men de

(1) De oorzaak van dit verschijnsel kan eerst na de beschrijving der bloedlichaampjes opgehelderd worden.

(2) Latere onderzoekingen hebben geleerd, dat de ontstekingskorst waarschijnlijk gecne fibrine bevat, maar samengesteld is uit tri-oxy-proteme-hydraat, dat

Sluiten